Νόμος 3175/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου 2773/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει την ικανότητα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που δημιουργούνται οπό τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, όπως ισχύει, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο τους.}

 

4. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συνιστώνται επιπλέον από τις θέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) έντεκα (11) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 

α) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως ισχύει,

 

β) μία (1) θέση δικηγόρου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση έμμισθης εντολής,

 

γ) πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού και τρεις (3) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, με τα προσόντα που καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000.

 

5. Για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αντί για τον Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συμμετέχει επικεφαλής υπηρεσιακής μονάδας.

 

6. Αρμοδιότητες, οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έχουν ανατεθεί στον Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ασκούνται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού από άλλο μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή της Γραμματείας.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2773/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2837/2000, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, την παροχή αμοιβών σε τρίτους και πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την εκτέλεση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.