Νόμος 3175/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Κύρωση συμβάσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 22-05-2003, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL, Αναδόχου της Σύμβασης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή ΠΡΙΝΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ του Θρακικού Πελάγους, σύμφωνα με τη σύμβαση της 23-11-1999 που κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999), η οποία έχει ως εξής:

 

ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1900) Περί εκμεταλλεύσεως Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ και της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL.

 

Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται σήμερα την 22-05-2003, μεταξύ:

 

Αφ' ενός μεν του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 12 του νόμου 2289/1995, από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άκη Τσοχατζόπουλο, αφ' ετέρου δε της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟIL Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικόλαο Λούτσιγκα, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, και θα καλείται εφεξής Ο Ανάδοχος και ταυτόχρονα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, η οποία συναποδέχεται, ως ειδικός εγγυητής, κατά το άρθρο 9 της αρχικής Σύμβασης.

 

Προοίμιο

 

Την 23-11-1999 συνομολογήθηκε, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανώνυμης Εταιρείας. ΚΑΒΑΛΑ ΟIL Σύμβαση, με την οποία παρεσχέθη στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ανώνυμης Εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL, το δικαίωμα και η άδεια όπως διενεργεί, διοικεί και εκτελεί όλες τις Εργασίες Πετρελαίου, που έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες, που βρίσκονται μέσα στην οριζόμενη από την σύμβαση περιοχή ΠΡΙΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, με τους αναφερόμενους στη σύμβαση αυτή όρους.

 

Η ανωτέρω σύμβαση κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1900).

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 Υποχρεώσεις για επενδύσεις της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να δαπανήσει το ποσόν το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση δύο τουλάχιστον γεωτρήσεων, πλέον εκείνων που παραλαμβάνει, με σκοπό την ανακάλυψη και εκμετάλλευση τυχόν άλλων υφισταμένων κοιτασμάτων πετρελαίου, μέσα στο συμβατικό χώρο (υποπεριοχές εκμετάλλευσης).

 

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, η ελάχιστη αυτή υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί ως εξής: Μέσα στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη της παρούσας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επένδυση για την πρώτη γεώτρηση και μέσα στους επόμενους αυτών δέκα (10) μήνες, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη γεώτρηση.

 

Επειδή, κατά τους κανόνες Εργασιών Πετρελαίου και τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, αμφισβητήθηκε ο χαρακτήρας της δεύτερης γεώτρησης, την οποία πραγματοποίησε ο Ανάδοχος, ως αποσκοπούσης στην ανακάλυψη και εκμετάλλευση τυχόν άλλων κοιτασμάτων πετρελαίου και μέχρις επιλύσεως του θέματος, δόθηκε παράταση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι την 31-12-2002, για την εκτέλεση από τον Ανάδοχο της δεύτερης γεώτρησης, η οποία και θα εξαφάνιζε την υποχρέωσή του αυτή, κατά την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου.

 

Η Ανάδοχος, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει (λόγω των δεδομένων προβλημάτων του κοιτάσματος) και να αυξήσει το επίπεδο της τρέχουσας παραγωγής, προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας της δεύτερης γεώτρησης, η οποία και αποτελεί την συμβατική της υποχρέωση, δαπάνησε το ποσό των 16.700.000 για την διενέργεια γεωτρήσεως, πέραν της ερευνητικής, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα και την τρέχουσα οικονομική στενότητα αλλά και την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος και για την παραγωγική γεώτρηση, λόγω των ειδικών προβλημάτων τα οποία παρουσιάσθηκαν, αλλά και για την ερευνητική, η οποία αποτελεί και την συμβατική της υποχρέωση.

 

Με τα οικονομοτεχνικά στοιχεία τα οποία υπέβαλε η Ανάδοχος, αναγνωρίζεται η ανάγκη παροχής και περαιτέρω προθεσμίας, για την εκτέλεση της δεύτερης ερευνητικής γεωτρήσεως, η οποία έχει ορισθεί για την θέση ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ της συμβατικής περιοχής.

 

Το άρθρο 41 της Σύμβασης προβλέπει ότι τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτής είναι δυνατή με Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, που κυρώνεται επίσης με νόμο, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 40 αυτής.

 

Με την παρούσα

 

και μετά τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη, από κοινού συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

 

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της Σύμβασης και αντί της φράσης και μέσα στους επόμενους αυτών δέκα (10) μήνες, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη γεώτρηση τίθεται η φράση και μέχρι την 31-12-2003, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η δεύτερη γεώτρηση.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρχική και τροποποιούμενη δια της παρούσης Σύμβαση.

 

Η παρούσα τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την ανατρεπτική αίρεση της μη κύρωσής της από την Βουλή των Ελλήνων, οπότε και λύεται αδαπάνως και αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 της αρχικής σύμβασης.

 

Σε περίπτωση κύρωσης της παρούσης από την Βουλή των Ελλήνων με τροποποιήσεις, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση του σχετικού νόμου, δηλώσει την αντίρρησή του, οπότε η παρούσα λύεται αζημίως και αδαπάνως για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 και των λοιπών όρων της αρχικής Σύμβασης, άλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχθηκε την κυρωθείσα με τροποποιήσεις παρούσα τροποποιητική Σύμβαση και δεσμεύεται από αυτήν.

 

Σε πίστωση των ανωτέρω

 

Συνομολογήθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Για το ελληνικό Δημόσιο

Για την ανάδοχο ΚΑΒΑΛΑ OIL

Για τον ειδικό εγγυητή ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.