Νόμος 3426/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εισπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων. β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{3. Οι πόροι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα ανταποδοτικά τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτά βασίζονται, δημοσιοποιούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2773/1999, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.