Νόμος 3426/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρακολουθεί και εποπτεύει:

 

α)α) Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση.

 

β)β) Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

 

γ)γ) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές.

 

δ)δ) Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται το εμπορικό απόρρητο.

 

ε)ε) Τους όρους, τις προ υποθέσεις και τα τιμολόγια για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία.

 

στ)στ) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρούνται οι όροι των αδειών τους.

 

ζ)ζ) Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας.

 

η)η) Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

θ)θ) Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς -ζήτησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυναμικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήματος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της ανώτατης ζήτησης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 προστίθεται μετά την περίπτωση β νέα περίπτωση γ' και αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ, δ, ε' και στ ως δ, ε, στ και ζ', ως εξής:

 

{γ. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999, όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση στ', αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{στ. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.}

 

5. Στο άρθρο 5 του νόμου 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:

 

{7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 MW. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

8. Έως το έτος 2010, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Από την 01-01-2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.