Νόμος 4123/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται μοναδική ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΦΔΑ), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που καταρτίζεται με το αυτό προεδρικό διάταγμα και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν θεωρείται οικονομικός φορέας κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

 

2. Σκοπός του Κεντρικούς Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων είναι η απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ή για τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες της χώρας περί διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου. Η πώληση αποθεμάτων από τον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων γίνεται αντί τιμήματος που δεν υπολείπεται της τιμής απόκτησής τους.

 

3. Ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων μπορεί, για συγκεκριμένη περίοδο, να μεταβιβάζει τα καθήκοντα περί διαχείρισης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο:

 

α) Σε άλλο κράτος - μέλος στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα αυτά ή στον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων του εν λόγω κράτους - μέλους. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση σε άλλο κράτος - μέλος ή Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν δημιουργήσει. Οι μεταβιβάσεις των ανωτέρω υποχρεώσεων, καθώς και των υποχρεώσεων άλλων κρατών - μελών ή Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων που έχουν αυτά συστήσει για αποθέματά τους που διατηρούνται στην Ελληνική Επικράτεια, εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

β) Σε οικονομικούς φορείς. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση. Όταν η μεταβίβαση αυτή, ή οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση της μεταβίβασης, αφορά καθήκοντα διαχείρισης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διατηρούνται σε άλλο κράτος - μέλος, εγκρίνεται εκ των προτέρων επί πλέον και από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου διατηρούνται τα αποθέματα.

 

4. Ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων υποχρεούται για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 να δημοσιοποιεί:

 

α) Σε μόνιμη βάση πλήρεις πληροφορίες, ανά κατηγορία προϊόντων, σχετικά με τις ποσότητες αποθεμάτων τις οποίες προτίθεται να διατηρεί για τους οικονομικούς φορείς ή κατά περίπτωση τους ενδιαφερόμενους Κεντρικούς Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων.

 

β) Τουλάχιστον επτά μήνες νωρίτερα, τους όρους υπό τους οποίους προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων για τους οικονομικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων προγραμματισμού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την οποία μπορεί να προηγηθεί ανταγωνιστική διαδικασία προκειμένου να καθορίζεται η καλύτερη προσφορά μεταξύ των φορέων ή, κατά περίπτωση, των ενδιαφερόμενων Κεντρικών Φορέων Διατήρησης Αποθεμάτων.

 

Ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων δέχεται τις μεταβιβάσεις αυτές υπό αντικειμενικές, διαφανείς και αμερόληπτες προϋποθέσεις. Οι πληρωμές που καταβάλλουν οι φορείς για τις υπηρεσίες του Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων δεν υπερβαίνουν το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν απαιτούνται έως τη σύσταση των αποθεμάτων. Ο Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων μπορεί να εξαρτά τη μεταβίβαση από τη σύσταση εγγύησης ή ασφάλειας άλλης μορφής εκ μέρους του φορέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.