Νόμος 4123/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Οικονομικοί Φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

1. Κάθε οικονομικός φορέας, στον οποίον επιβάλλονται υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19, προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από το άρθρο 3, έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3054/2002 και ειδικότερα του άρθρου 12, παράγραφος 8, όπως τροποποιείται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του παρόντος νόμου, καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19, να μεταβιβάζει τουλάχιστον εν μέρει τις υποχρεώσεις αυτές και κατ' επιλογή του, αλλά μόνο:

 

α) Στον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων της χώρας.

 

β) Σε έναν ή περισσότερους Κεντρικούς Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων άλλων κρατών - μελών οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι οι μεταβιβάσεις υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα.

 

γ) Σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, καθώς και ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα ή / και

 

δ) σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 3 μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω μεταβιβάσεων.

 

Οι μεταβιβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ' και δ' δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επιμέρους μεταβίβαση. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρεται στα στοιχεία β' και γ' τίθεται σε ισχύ εφόσον έχει λάβει εκ των προτέρων έγκριση τόσο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκταση μεταβίβασης υποχρεώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο δ' αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.

 

2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 στοιχεία β' και γ' περιορίζεται μέχρι το 30% της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που επιβάλλεται σε κάθε οικονομικό φορέα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται και μετά την κατά το άρθρο 7 σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων να μειώνεται ή να καταργείται.

 

3. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, με την κοινή απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να επιβάλλεται υποχρέωση στους οικονομικούς φορείς να μεταβιβάζουν τουλάχιστον ένα (συγκεκριμένο) μέρος των υποχρεώσεών τους διατήρησης αποθεμάτων στον Κεντρικό Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων της χώρας, το ίδιο για όλους τους οικονομικούς φορείς.

 

4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων που τους επιβάλλονται, το αργότερο 200 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν το δικαίωμα μεταβίβασης των υποχρεώσεων τήρησης των αποθεμάτων στους Κεντρικούς Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων το αργότερο 170 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η συγκεκριμένη υποχρέωση. Όταν οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται σε διάστημα μικρότερο των 200 ημερών από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η υποχρέωση διατήρησης των αποθεμάτων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα μεταβίβασης ανά πάσα στιγμή.

 

5. Κεντρικοί Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων ή οικονομικοί φορείς άλλων κρατών - μελών, με υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ μπορούν να τις μεταβιβάζουν στον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων ή σε οικονομικούς φορείς της χώρας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.