Νόμος 4203/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Κατηγορία VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους ή από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α'. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 όπως ισχύει.}

 

3. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8)α περίπτωση α', τα μεταφορικά μέσα κατάσχονται άμεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω μεταφορικών μέσων επιβάλλεται πρόστιμο 7.000 € ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου για διάστημα 6 μηνών.}

 

4. Στο άρθρο 8 του νόμου 4123/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Κεντρικοί Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων ή οικονομικοί φορείς άλλων κρατών - μελών, με υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ μπορούν να τις μεταβιβάζουν στον Κεντρικό Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων ή σε οικονομικούς φορείς της χώρας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το 1/3, τουλάχιστον, της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παράγραφος 1 του νόμου 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.