Νόμος 4203/13 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του νόμου 4001/2011, μετά τις λέξεις:

 

{... της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού}

 

προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυμεί, δύναται μέχρι, ποσοστού 15% του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας, να μεταφερθεί στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία έως τις 31-12-2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 7 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παράγραφος 3 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας βάσει του νόμου [Ν] 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμης εταιρείας, να μεταφερθεί στη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία έως τις 31-12-2013.}

 

2. Ειδικώς για το πάσης φύσεως προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου, των εταιριών Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία, που απασχολείται στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής και των εγκαταστάσεών τους, ως και το υποστηρικτικό προσωπικό και το προσωπικό εκμετάλλευσης των ως άνω δραστηριοτήτων, καθώς και για τους εκπροσώπους των εργαζομένων που συμμετέχουν ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών και στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και το μηνιαίο όριο των χιλιομέτρων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2Α του άρθρου 7 του νόμου 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έως του διπλασίου των ορίων που ορίζεται στις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.

 

3. Η παράγραφος 4, του άρθρου 20 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται μισθωτοί της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (στο Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονομικού σε αντικείμενα που αφορούν στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και στις θυγατρικές της, καθώς και στα Τμήματα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας), στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ασφαλιστικού Φορέα. Με όμοια απόφαση, υπάλληλοι της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού αποσπασμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών μπορεί να αποσπώνται στους Τομείς Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και αντίστροφα, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των αποσπασμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μισθωτοί της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι μισθωτοί της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της που θα αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα μισθοδοτούνται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 13 της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/2012).}

 

4. Η διάταξη του άρθρου 9 παράγραφος 30 του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) δεν εφαρμόζεται για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την υπ' αριθμόν 1/2008 Προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την πλήρωση 14 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Γραμματεία της Αρχής (ΦΕΚ 699/ΑΣΕΠ/2008), οι οποίες και κατανεμήθηκαν με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/207/4161/2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 349/Β/2013).

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) δεν εφαρμόζεται για τις κενές θέσεις εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

6. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009, διατηρούνται, και καλύπτονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την 01-01-2013 έως και τις 31-12-2014. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του νόμου 3297/2004 κατά παραπομπή από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 10 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων. Οι δαπάνες που προκαλούνται βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.