Νόμος 2919/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για θέματα διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, πέραν της αναφερόμενης περιουσίας στο άρθρο 1 της σύμβασης, που κυρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999, η εποπτεία θα ασκείται και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά θα συνιστούν Ειδικό Κεφάλαιο το οποίο θα καταχωρείται και θα τηρείται σε ιδιαίτερο Λογαριασμό του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η δε εκμετάλλευσή του θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατόπιν εισήγησης ειδικού επενδυτικού συμβούλου, με έγκριση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η κατ' έτος απόδοση του Ειδικού Κεφαλαίου διατίθεται προς αναπλήρωση των απωλειών του Κεφαλαίου λόγω πληθωρισμού, το δε υπόλοιπό της, κατά το 80% θα αποτελεί πόρο του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά την παράγραφο 6 του παρόντος νόμου και κατά το 20% έσοδο του Οργανισμού, το οποίο είτε θα προστίθεται στο Ειδικό Κεφάλαιο είτε όπως θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού με έγκριση των ως άνω Υπουργών.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. ΤΟ προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποσπάται αυτοδίκαια στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τον οργανισμό, για όσο χρόνο οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια. Για όσο χρόνο υπηρετούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού οι κατά τα ανωτέρω αποσπασμένοι υπάλληλοι, δεν πληρούνται ισάριθμες και αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε περίπτωση αποχώρησης υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού μπορεί να αποσπώνται στον Οργανισμό υπάλληλοι της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

Έως ότου οργανωθούν και στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η διεκπεραίωση των εργασιών του γίνεται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

Οι απασχολούμενοι κατά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού με ελεύθερη επαγγελματική σχέση (σύμβαση παροχής ιατρικών φροντίδων) ιατροί, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με συνεκτίμηση των εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών και της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού μπορεί να συμβάλλεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Η πρόταση για έγκριση απασχόλησης, η κατανομή κατά τόπο και ειδικότητα, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η αποζημίωση των ιατρών αυτών ορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις συμβάσεις αυτές, γενικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Ο αριθμός των ιατρών των τριών προηγούμενων εδαφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εκατόν εξήντα (160).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Με ίδιες αποφάσεις εκδίδεται ο Κανονισμός Ασφάλισης Προσωπικού,σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, Κανονισμό Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΦΕΚ 718/Β/1966) και ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Το σύνολο των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού ορίζεται σε 1.018 θέσεις.

 

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού διορίζεται στη θέση αυτή και με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή, με σχέση δημοσίου δικαίου για θητεία τριών ετών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης κατέχει το βαθμό του Γενικού Διευθυντή όσο διαρκεί η θητεία του.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από δημόσια προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία δημοσιεύεται σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και τοιχοκολλείται σε εμφανή σημεία του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα αναγκαία προσόντα, οι αποδοχές και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση. Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, να γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα και να έχει διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, τουλάχιστον για τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση ισοδυναμίας προσόντων προτιμάται ο υποψήφιος από τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ή τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όταν αποχωρήσει από τη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, επανέρχεται αυτοδικαίως και με το βαθμό που κατείχε στην προηγούμενη θέση του. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή, ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχει ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσει από την υπηρεσία του και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του κλάδου του που θα κενωθεί Η υπηρεσία του στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και ασφαλίζεται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλιζόταν πριν το διορισμό του στη νέα θέση.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού προΐσταται των υπηρεσιών, είναι ο ιεραρχικός Προϊστάμενος των υπαλλήλων που υπηρετούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και διευθύνει τις εργασίες του στα πλαίσια των κανονισμών του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κατά την πλήρωση της ανωτέρω θέσης για πρώτη φορά, στη θέση αυτή διορίζεται ο υπηρετών, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, για τριετή θητεία, η οποία λογίζεται ότι αρχίζει με την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

Μέχρι του διορισμού του στη θέση αυτή, ο ανωτέρω ασκεί καθήκοντα εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4491/1966.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα εξακολουθήσει να καλύπτει τις κοινωνικές παροχές που έχουν συμφωνηθεί με Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ιδίως των ετών 1983, 1984, 1985, 1990, μεταξύ της πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού και της Επιχείρησης, περιλαμβανομένης και της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.