Νόμος 4123/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης - Τροποποιήσεις του 12 του νόμου 3054/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 9 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2009/119)

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής:

 

α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

 

β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.

 

Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

 

Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.}

 

2. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 3054/2002, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, είναι υπόχρεοι προς αναφορά των εισαγωγών αυτών και προς υποβολή αναφοράς υποχρέωσης και περιοδικής αναφοράς αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου προς τούτο ειδικού όρου στις άδειες που κατέχουν, χωρίς πάντως η παράλειψή του να απαλλάσσει τους κατόχους των αδειών αυτών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών - μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.}

 

4. Το 1/3, τουλάχιστον, της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης έχουν τη δυνατότητα, για το υπόλοιπο της υποχρέωσής τους τήρησης αποθεμάτων, να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό πετρέλαιο ή προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων ή πρόσθετα / οξυγονούχες ενώσεις ή πετρελαιοειδή προϊόντα. Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης των λοιπών υπόχρεων αφορά στο σύνολο των προϊόντων καθεμίας των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3054/2002, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προϊόντα στα οποία κάθε υπόχρεος πραγματοποίησε εισαγωγές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί ετήσια έκθεση, στην οποία αναλύει τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να εξασφαλιστεί και να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα και η φυσική προσβασιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τεκμηριώνει, στην ίδια έκθεση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να ελέγχεται η χρήση των αποθεμάτων αυτών σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών προμήθειας πετρελαίου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

5. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 η λέξη τρίτο της δεύτερης σειράς αντικαθίσταται από τη φράση άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων.

 

6. Όπου στο άρθρο 12 του νόμου 3054/2002 και στις κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Όπου στο νόμο 3054/2002 και στις κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρονται τα αποθέματα ασφαλείας νοούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

 

7. Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 11 του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.