Νόμος 4123/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ)

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο τρόπος διασφάλισης, τα μέσα, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι όροι αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω αποθεμάτων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωσή τους, καθώς και, σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, η διάθεση και η πραγματική παράδοσή τους στους τελικούς χρήστες και στις αγορές, θεσπίζονται στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης που εγκρίνεται κατά το άρθρο 16. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε αποθέματα έκτακτης ανάγκης αναμιγνύονται με άλλα αποθέματα που διατηρούνται από οικονομικούς φορείς. Το σύνολο των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

2. Στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

3. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος, ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.