Νόμος 3054/02 - Άρθρο 5a

Άρθρο 5Α: Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016)

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η κατοχή άδειας λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) ή η ύπαρξη ενεργών συμβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων από μονάδες παραγωγής τους, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

2. Ο κάτοχος άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων μπορεί να διαθέτει αυτούσια Βιοκαύσιμα και Βιορευστά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους άδειας διύλισης, άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές. Τα υγρά Βιοκαύσιμα που προορίζονται για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου διατίθενται μόνο σε κατόχους Άδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α.

 

3. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους με όγκο τουλάχιστον 100 m3 για την αποθήκευση αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (φορτηγό ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

 

Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.

 

Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

 

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Ι3 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5Α προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.