Νόμος 4062/12 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νόμου 3054/2002


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο νόμο 3054/2002 αναφέρεται ο όρος Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα νοείται Βιορευστά.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του νόμου 3054/2002, η φράση καθώς και σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ), κατά το νόμο [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) αντικαθίσταται από τη φράση καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις κατά το νόμο 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011).

 

3. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002, προστίθεται, παράγραφος 11 ως ακολούθως:

 

{11. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι ερευνητικοί ή τεχνολογικοί φορείς της ημεδαπής μπορούν να προμηθεύονται τελικά και ημικατεργασμένα πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας διύλισης και τελικά πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (νόμος [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001)).}

 

4. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{4. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται, κάθε έτος πριν την 30η Νοεμβρίου, καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου), καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο μείγμα καυσίμου το οποίο οφείλουν να διασφαλίζουν οι υπόχρεοι της ανάμειξης. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ λαμβάνονται υπόψη:

 

α)α) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,

 

α)β) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος.

 

Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Έργο της Επιτροπής είναι:

 

β)α) ο έλεγχος τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, ο υπολογισμός των κατανεμομένων ποσοτήτων ανά δικαιούχο της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 και η σχετική γνωμοδότηση, καθώς και

 

β)β) η γνωμοδότηση επί ανακατανομών σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις α)α' και δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7.

 

γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Έργο της Επιτροπής αυτής είναι, η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται σε αυτόν μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων α)α, β)β και γ)γ της περίπτωσης δ' της παραγράφου 7.

 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι:

 

α) η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σχετικά με την παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εισαγωγή από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και

 

β) η ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων στην ελληνική επικράτεια για το αυτούσιο βιοντίζελ, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 m3 ανά μονάδα παραγωγής ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, για κάθε υποψήφιο, στην κατανομή, δικαιούχο.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την ετήσια κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παραγράφου 4 και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικό έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βάμβακα σπόρο, που παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

 

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 31η Δεκεμβρίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου της παραγράφου 4, καθορίζονται:

 

α)α) οι δικαιούχοι της κατανομής της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος και η αντιστοιχούσα σε αυτούς ποσότητα της ετήσιας κατανομής,

 

β)β) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσιο κατανομή,

 

γ)γ) το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο προς τους υπόχρεους της ανάμειξης,

 

δ)δ) ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους, και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ. και οι υπόχρεοι ανάμειξης να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της περίπτωσης α'. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της περίπτωσης αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση κατανομής.

 

γ) Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της κατανάλωσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 4, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η συνολική κατανεμηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι ανάμειξης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμιγνύουν με πετρέλαιο κίνησης και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της κατανομής, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 4.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή:

 

α)α) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιονδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχο της κατανομής,

 

β)β) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,

 

γ)γ) η μείωση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία,

 

δ)δ) η αποδοχή, εν όλω ή εν μέρει, ή η απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 4 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.

 

ε) Σε περίπτωση που η κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α', σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το (νέο) έτος Ν, δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, (του προηγούμενου του έτους Ν) η περίοδος κατανομής για το έτος Ν-1 παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου αυτού και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής του έτους Ν-1 που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής του έτους Ν-1, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

 

α)α) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή του έτους Ν-1 και

 

β)β) το ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να ισούται με το καθοριζόμενο στην απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 4.

 

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση κατανομής του έτους Ν-1,

 

Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν ανά τους δικαιούχους στο χρονικό διάστημα της παράτασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της κατανομής του έτους Ν.

 

στ) Ειδικά για την κατανομή έτους 2011, η περίοδος κατανομής παρατείνεται μέχρι την 31-12-2012. Στο χρονικά διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής έτους 2011 που απαιτούνται για το χρονικά διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2011, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:

 

α)α) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2011 και

 

β)β) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να είναι 6,5% κατ' όγκο.

 

Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην υπ' αριθμόν Δ1/Α/23603/21-10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2432/Β/2011) όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.