Νόμος 3428/05

Ν3428/2005: Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3428/2005: Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου, (ΦΕΚ 313/Α/2005), 27-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 4: Παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Β: Εθνικό σύστημα φυσικού αερίου

 

Άρθρο 6: Ορισμός

Άρθρο 7: Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 9: Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 10: Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 11: Τεχνικοί κανόνες

Άρθρο 12: Δέσμευση δυναμικότητας Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 13: Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 14: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

 

Κεφάλαιο Γ: Ανεξάρτητα συστήματα φυσικού αερίου

 

Άρθρο 15: Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Άρθρο 16: Διαγωνισμός χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Άρθρο 17: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου

Άρθρο 18: Διαχειριστής Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Διαχειριστή Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Άρθρο 20: Κώδικας Διαχείρισης Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Δ: Διανομή φυσικού αερίου

 

Άρθρο 21: Εταιρείες Παροχής Αερίου

Άρθρο 22: Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Ε: Δηλούμενη διαμετακόμιση

 

Άρθρο 23: Δηλούμενη Διαμετακόμιση

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προμήθεια φυσικού αερίου

 

Άρθρο 24: Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Άρθρο 25: Επιλέγοντες Πελάτες

Άρθρο 26: Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς

Άρθρο 27: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

Άρθρο 28: Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες

Άρθρο 29: Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου

Άρθρο 30: Περιορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους Προμηθευτών Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Τιμολόγια υπηρεσιών - τήρηση λογαριασμών

 

Άρθρο 31: Τιμολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 32: Τήρηση Λογαριασμών - Λογιστικός Διαχωρισμός

Άρθρο 33: Πρόσβαση στους λογαριασμούς

 

Κεφάλαιο Η: Κανονισμός αδειών

 

Άρθρο 34: Κανονισμός Αδειών

 

Κεφάλαιο Θ: Ποινικές - διοικητικές κυρώσεις

 

Άρθρο 35: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 36: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 37: Θέματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Ι: Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 38: Υφιστάμενες συμβάσεις

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 42: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 43

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-12-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.