Νόμος 3428/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου έχουν οι κάτοχοι Άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου. Η Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.

 

2. Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου, αναφέρονται ιδίως:

 

α) Στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών που δεν τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

β) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην τεχνική και χρηματοοικονομική δυνατότητά του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του έργου.

 

γ) Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών.

 

δ) Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόμενη επένδυση και στην οικονομική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου για Απευθείας Γραμμές, αποτελεί η προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου ή σε άλλο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

4. Η Άδεια περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Τα στοιχεία του κατόχου αυτής.

 

β) Την περιγραφή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, για το οποίο χορηγείται η Άδεια, με ειδική αναφορά της θέσης ή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης και των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου.

 

γ) Το χρονικό διάστημα ισχύος της Άδειας.

 

δ) Τα δικαιώματα που χορηγούνται με την Άδεια, καθώς και τους όρους και τους περιορισμούς που διέπουν την άσκησή τους.

 

5. Η Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου τροποποιείται σε περίπτωση επέκτασης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλης μεταβολής, όπως σε περίπτωση μεταβολής των τεχνικών του χαρακτηριστικών, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη μεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της μετοχικής σύνθεσης αυτού.

 

6. Η χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

7. Με την Άδεια Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου, επιτρέπεται να επιβάλλονται στον κάτοχό της, για ορισμένο χρόνο, ειδικοί όροι και περιορισμοί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αδειών, όπως:

 

α) Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία ή η επιβολή ειδικού τέλους στους Χρήστες του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου υπέρ τουΔιαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, εφόσον η χρήση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ευνοείται από τα τιμολόγια χρήσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική αποτελεσματικότητα αυτού. Το ύψος του ανταλλάγματος ορίζεται κατά τρόπο ώστε η δυσμενής επίδραση να αντισταθμίζεται πλήρως.

 

β) Η υποχρέωση καταβολής ευλόγου ανταλλάγματος από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία στον κύριο του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου συνεισφέρει ουσιωδώς στην οικονομική αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

8. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία τηρεί ειδικό λογαριασμό για τη διαχείριση των πληρωμών και χρεώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 8. Το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των τιμολογίων χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.