Νόμος 3428/05 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται από τους κατόχους αντίστοιχης Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Κάθε άλλη δραστηριότητα αγοράς, πώλησης, εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου ασκείται ελεύθερα.

 

2. Η Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Αδειών.

 

3. Αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες, οφείλουν, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, να παρέχουν αδιάλειπτα Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην Άδειά του.

 

4. Οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οφείλουν να ενημερώνουν τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εκτιμώμενη συνολική ζήτηση Φυσικού Αερίου των Πελατών τους κατά το επόμενο έτος, τις συναφείς εύλογες εκτιμήσεις τους κατά τα επόμενα έτη και να παρέχουν κάθε στοιχείο το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη του αντίστοιχου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Άδεια Προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι εγκατεστημένοι σε γεωγραφική περιοχή που ανήκει στην αρμοδιότητα των Εταιρειών Παροχής Αερίου οι οποίες ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 ή σε περιοχή για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21, χορηγείται μόνο στη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία οφείλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Αδειών, να υποβάλει σχετική αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.