Νόμος 3428/05 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Υφιστάμενες συμβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προμηθεύεται από την Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον το αέριο αυτό το έχει προμηθευθεί η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία με βάση συμβάσεις προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί έως την 01-07-2004. Η τιμή προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που πωλείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα προηγούμενα εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση με το αέριο που προμηθεύεται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

2. Μέχρι την 31-12-2008, για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, κάθε Προμηθευτής και κάθε Επιλέγων Πελάτης ο οποίος προμηθεύεται Φυσικό Αέριο για ιδία χρήση υποχρεούται να προμηθεύεται κάθε έτος ποσότητα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Ελάχιστη Ποσότητα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, την οποία η τελευταία προμηθεύεται σύμφωνα με ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, που αναφέρονται σε συμβάσεις προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν συναφθεί έως την 01-07-2004, εφόσον οι ποσότητες αυτές δεν διατίθενται με άλλο τρόπο. Η Ελάχιστη Ποσότητα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για κάθε Προμηθευτή ή Επιλέγοντα Πελάτη υπολογίζεται κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στη συνολική ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Δημόσιας Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ρυθμίζονται η τιμή διάθεσης της Ελάχιστης Ποσότητας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, η οποία καλύπτει,ιδίως, το κόστος προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, το σταθερό και μεταβλητό κόστος θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αναφέρεται στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να παρατείνεται πέραν της 31-12-2008 για δύο (2) έτη κατ' ανώτατο όριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 

3. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μπορεί να αποφασίζει, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τη διεξαγωγή διαγωνισμών με αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 01-07-2004 και μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνισμών αυτών εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

4. Η μεταβολή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου που διέπει τις συμβάσεις προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και των πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συμβάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να τροποποιούνται με συμφωνία των μερών, το αργότερο ένα έτος πριν από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ορισμένος πελάτης καθίσταται Επιλέγων και προκειμένου για Πελάτες που κατέστησαν Επιλέγοντες την 01-07-2005, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες, του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Τιμολόγησης, εφόσον οι ανωτέρω τροποποιήσεις καθίστανται αναγκαίες από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

Για το σκοπό αυτόν, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλει σχετική πρόσκληση προς τον αντισυμβαλλόμενό του, θέτοντας εύλογη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Τα μέρη μπορούν, με κοινή συμφωνία, να υποβάλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα για την αναπροσαρμογή των ανωτέρω συμβάσεων κατά κρίση δικαίου ανδρός, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

 

5. Αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για την τροποποίηση και αναπροσαρμογή των συμβάσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο, οποιοδήποτε από τα μέρη, πριν ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας και προσφύγει στο Δικαστήριο για την αναπροσαρμογή ή τη λύση της σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτημα για τη διατύπωση από αυτήν πρότασης αναπροσαρμογής της σύμβασης κατά την κρίση δικαίου ανδρός. Η αναπροσαρμογή της σύμβασης που προτείνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας γίνεται οριστικά αποδεκτή ή απορρίπτεται από τα μέρη εντός εύλογης προθεσμίας που τίθεται, για το σκοπό αυτόν, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται απόρριψη του αιτήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.