Νόμος 3428/05 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να συσταθεί Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, που έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές Φυσικού Αερίου με φυσική παράδοση, για την προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται, ιδίως, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου, το πλαίσιο διενέργειας, το είδος και η φύση των συναλλαγών, το οργανωτικό πλαίσιο της Αγοράς, καθώς και ο Λειτουργός Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου.

 

2. Ως Λειτουργός της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου μπορεί να ορίζεται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Λειτουργού Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζεται κάθε επί μέρους θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου, όπως η διενέργεια και η εκκαθάριση των συναλλαγών, οι εγγυήσεις συμμετοχής, η τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών αυτών, το κόστος λειτουργίας της Αγοράς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Ο Λειτουργός της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου καταχωρίζει στο ειδικό μητρώο που τηρεί τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου τους Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς διάκριση, εκτός αν συντρέχει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον Κανονισμό Λειτουργίας λόγους και, ιδίως, η μη καταβολή της προβλεπόμενης εγγύησης συμμετοχής. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διενεργεί συναλλαγές στην Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, από την καταχώρισή του στο ειδικό μητρώο.

 

5. Κάθε Προμηθευτής Φυσικού Αερίου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσφέρει προς πώληση μέσω της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της Ποσότητας Φυσικού Αερίου την οποία προμήθευσε σε Πελάτες κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

 

6. Ο Λειτουργός Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου δημοσιεύει, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις προσφορές για αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου μέσω της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου, χωρίς να αναφέρει το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά.

 

7. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να ορίζονται οι ανώτατες τιμές και οι όροι για την προσφορά πώλησης Φυσικού Αερίου στην Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου, για τη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

 

8. Ο Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχει προτεραιότητα στη Μεταφορά των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με φυσική παράδοση μέσω της Ενιαίας Αγορά Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.