Νόμος 4001/11 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Προσωπικό της Γραμματείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ιδρύονται, πέραν των θέσεων που προβλέπονται στο νόμο 2773/1999 και σε άλλες διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, επιπλέον 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 5 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 5 θέσεις δικηγόρων που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής. Επιπρόσθετα, 5 θέσεις ειδικού τεχνικού προσωπικού. Τα μέλη του ειδικού τεχνικού προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία της Γραμματείας προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου της. Οι ειδικότητες του διοικητικού, ειδικού επιστημονικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού, καθώς και των δικηγόρων που υπηρετούν με σύμβαση έμμισθης εντολής καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορούν να αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί.

 

β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α)α. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί,

β) τα κριτήρια κατάταξης,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β)β. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας.

 

γ)γ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

γ) Κατά την αξιολόγηση των προσόντων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων, εφόσον έχει διανυθεί σε θέσεις σε Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμιστικές Αρχές ή σε θέσεις θεσμικών φορέων του τομέα ενέργειας, μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

3. θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή μπορούν να καταλαμβάνονται από δικηγόρους, που υπηρετούν σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ύστερα από αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η πρόσληψη δικηγόρου σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συνεπάγεται υποχρεωτική αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και στη συνέχεια συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), εφαρμόζεται αναλόγως, με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1868/1989, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σύμβαση έμμισθης εντολής, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματος τους, καθώς και για τους νομικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εφόσον είναι δικηγόροι. Για τις αποδοχές των δικηγόρων που ασχολούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σχέση έμμισθης εντολής εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

4. Για την κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορεί να αποσπάται σε αυτήν Προσωπικό των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, για χρονικό διάστημα 2 ετών που μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007). Για την άρση της απόσπασης απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται υποχρεωτικά, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε περίπτωση που οι ανάγκες της Γραμματείας της, για την κάλυψη των οποίων έγινε η απόσπαση συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να καλυφθούν από το Προσωπικό της. Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα του Δημοσίου Τομέα και αποσπάται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της οργανικής του θέσης, λαμβανομένης υπόψη της μισθολογικής ωρίμανσης και εξέλιξης της θέσεως αυτής ή τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο αποσπασμένος υπάλληλος κατατάσσεται κατά την κρίση της Αρχής, σε κατηγορία προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του και εξομοιώνεται ως προς τα μισθολογικά και λοιπά εργασιακά θέματα της κατηγορίας αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να μετατάσσεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, Προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις αυτές. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εφόσον επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις της Γραμματείας της με μετάταξη, προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση που αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία, τα οποία την κοινοποιούν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στην οποία ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι αιτήσεις μετάταξης εξετάζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία αποφαίνεται, αφού συνεκτιμήσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης στην οποία θα γίνει η μετάταξη, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Εφόσον οι αποδοχές υπαλλήλου που προέρχεται από φορέα του Δημοσίου Τομέα και μετατάσσεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι χαμηλότερες εκείνων που αντιστοιχούν στη θέση που κατείχε πριν από τη μετάταξή του, οι αποδοχές του διατηρούνται αυτοδικαίως στο ύψος των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν τη μετάταξη, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν προσωπικής διαφοράς αποδοχών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.