Νόμος 4001/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Διάρθρωση της Γραμματείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

 

Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από μέλη της Γραμματείας της, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005), όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005) εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους, με εξαίρεση τα εργασιακά και μισθολογικά τους ζητήματα για τα οποία γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς ειδικοτήτων και θέσεων του λοιπού προσωπικού της γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς άλλη διαδικασία.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή.

 

Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη.

 

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το οποίο αποχώρησε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου πέμπτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα, καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων.

 

Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.

 

3. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζεται Προϊστάμενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία με απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής με σχέση έμμισθης εντολής διορισμένος στον Άρειο Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), η διαβάθμιση και η υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος της παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, Ομάδων Εργασίας και Τμημάτων που λειτουργούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βάσει του προεδρικού διατάγματος 139/2001 (ΦΕΚ 121/Α/2001), γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας ή του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το όργανο που έχει την αρμοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου προϊσταμένου, βάσει του ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

5. Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή, τη διάρθρωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τον ορισμό των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 

6. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να απασχολεί μέχρι 3 ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

 

Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθορίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να απασχολεί στη Γραμματεία της φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

 

Ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως ποσοστό των αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

 

Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής και ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος και ασθενείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 149 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.