Νόμος 3468/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. 1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος.

 

Για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί των προ φόρος προστιθέμενης αξίας εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.

 

Για Υβριδικούς Σταθμούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί των προ φόρος προστιθέμενης αξίας εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που:

 

α) παράγεται από τις μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Υβριδικού Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων και φωτοβολταϊκών μονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ή και

 

β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής τους.

 

Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους.

 

Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του νόμου 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις οίκοθεν ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/184573/2017 (ΦΕΚ 4488/Β/2017) και οίκοθεν ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/172859/2018 (ΦΕΚ 1267/Β/2018) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ποσοστού 3% επί του ποσού που προέκυψε στη βάση της Τιμής Αναφοράς ανά σταθμό, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας για την εγχεόμενη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.1 του Παραρτήματος 34 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 52115/2970/2008 (ΦΕΚ 2575/Β/2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β/2004) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασμού, που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του νόμου 2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δημοπρατήσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της περιόδου 2008-2012 να κατανέμονται και να αποδίδονται ως πόροι του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, είτε υπέρ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων και η διαδικασία κατανομής και απόδοσης των πόρων αυτών στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και κάθε σχετικό θέμα.

 

Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 που διαχειρίζεται η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τμήμα των ως άνω εσόδων δύναται να διατίθεται μέσω της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αριθμόν SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 - EE 2012/C 158/04).

 

Για την περίοδο 2016-2020, η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αριθμόν SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 - EE 2012/C 158/04).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, για την περίοδο 2013-2020, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ιδίως οι δικαιούχοι, το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.

 

Για την περίοδο 2016-2020 τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

 

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει. Για τα έτη 2019 και 2020 το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 65%.

 

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί κατ' ανώτατο όριο με την υπουργική απόφαση θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμόν κοινή υπουργική απόφαση ΑΠ/21906/2014 (ΦΕΚ 3304/Β/2014). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, βάσει της εξέλιξης των εκροών και εισροών του Ειδικού Λογαριασμού.

 

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, διατίθεται για την πραγματοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισμένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, που προκηρύσσονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 10Α του νόμου 3661/2008, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των συμβατικών καυσίμων από μεταφορές, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10Α του νόμου 3661/2008, καθώς και η διαδικασία μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς.

 

(δ) Ποσοστό των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας, η διαδικασία χορήγησης των πόρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), με το άρθρο 47 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016), με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και αποδίδονται ως ακολούθως:

 

(i) Ποσό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο δήμο.

 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

 

Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εποπτεύει τη διαδικασία επιμερισμού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω όρια, χρησιμοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

 

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και μετά από την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραμματείς αυτών.

 

Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από:

 

α) 3 εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους οποίους 1 τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, κατά προτίμηση τοπογράφος μηχανικός,

 

β) 1 εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

 

γ) 1 εκπρόσωπο από τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και

 

δ) 1 εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από 3 εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2 από τους οποίους ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού, ως μόνιμα μέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή.

 

Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως μέλη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και:

 

α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

 

Αν η δημοτική ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα,

 

β) ένας (1) μηχανικός της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού.

 

Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω Επιτροπών λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

 

(ii) Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

 

(iii) To υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ποσά από το Ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 15 MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το Ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσης του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/2011), με το άρθρο 5 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό τέλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

5. Αν στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν λειτουργεί ταμειακή υπηρεσία, τα ποσά από το Ειδικό τέλος κατατίθενται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, υπέρ του δικαιούχου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος και ενημερώνεται εγγράφως.

 

6. Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, οι αρμόδιοι Διαχειριστές ενημερώνουν, εγγράφως, τον Υπουργό Ανάπτυξης για τα ποσά που κατέβαλαν σε κάθε δικαιούχο, κατά το προηγούμενο έτος.

 

7. Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο νομιμότητας για την αξιοποίηση, από τους δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ποσών που προέρχονται από το Ειδικό τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετική έκθεση, στο τέλος κάθε έτους.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 5 έως και 8 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

Β. 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων που ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργων επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο περιέρχονται, μετά την ολοκλήρωσή τους, στην κυριότητα του Κυρίου του Συστήματος ή του Δικτύου, κατά τα οριζόμενα στο νόμο 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του, κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου 3299/2004.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η μέθοδος και τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης των δαπανών κατασκευής των έργων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στις περιπτώσεις που περισσότεροι του ενός χρήστες συνδέονται με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και προκύπτουν θέματα επιμερισμού του κόστους της σύνδεσης αυτής με επιστροφή ποσών στους αρχικά συνδεόμενους χρήστες.

 

3. Η ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 καταλαμβάνει και τις εγκριτικές αποφάσεις Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004, καθώς και τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

Γ. Στο τέλος του πρώτου στίχου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), μετά τη λέξη Κέρκυρα διαγράφεται το κόμμα και προστίθεται η φράση και στο νομό Χαλκιδικής.

 

Δ. 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) στους στίχους 13 και 14 διαγράφεται η φράση: για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5.

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 3438/2006 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

3. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 2 του Προέδρου και τρεις (3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, για την υποστήριξη του έργου τους.

 

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστημονικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ3 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 27 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.