Νόμος 3734/09 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις σχετικές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η αρχή αυτή γνωμοδοτεί είτε περί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) είτε περί της μη αναγκαιότητας τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας και διαβιβάζει τη γνωμοδότησή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) ή αμέσως από τη διαπίστωση της μη αναγκαιότητας τήρησης της σχετικής διαδικασίας.}

 

2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:

 

{Για αιτήματα, για τα οποία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με γνωμοδότησή της εισηγείται την απόρριψή τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει σχετική απόφαση εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της αίτησης αναθεώρησης που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999. Εάν η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δεν εκδοθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας το σχετικό αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης με απόφασή του μπορεί κατά περίπτωση να παρατείνει το ανωτέρω διάστημα για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.}

 

3. Η προθεσμία των σαράντα (40) ημερών που τίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 3468/2006 αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου για εκκρεμή αιτήματα για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει διατυπωθεί σχετική απορριπτική γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δεν συνιστά λόγο παράτασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή μεταβίβαση της άδειας παραγωγής.}

 

5. Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος του νόμου 3468/2006 και για την οποία δεν έχει κατά το χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόμου χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ανακαλείται μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά την περιέλευση σε αυτόν της γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που υποβάλλεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάκληση των αδειών παραγωγής που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 και καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α) Αν η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί μία μόνο φορά μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς από την αύξηση αυτή να επέρχεται αύξηση του εμβαδού του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 τροποποιείται, μετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.

 

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σταθμών που εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς, καθώς και για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

 

Η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διαπιστώνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται με επιμέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.}

 

7. α. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:

 

{γ) Αν μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, με αντίστοιχη μείωση του εμβαδού του γηπέδου.}

 

β. Η περίπτωση γ' αναριθμείται σε δ'.

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα που κατατάσσονται στη 2η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας και στην 3η ή 4η υποκατηγορία της Β' Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του ανωτέρω διαστήματος, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη, στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της άδειας. Η πράξη αυτή με όλον τον φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ο οποίος εντάσσεται στα έργα που κατατάσσονται στην 1η υποκατηγορία της Α' Κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.}

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για τη λειτουργία σταθμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του οργάνου που είναι ή κατέστη κατά την παράγραφο 1 αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της τήρησης των τεχνικών όρων εγκατάστασης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, καθώς και έλεγχο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της διασφάλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού. Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.}

 

11. Στο άρθρο 25 του νόμου 3468/2006 προστίθεται υπό το στοιχείο Δ' παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με οποιαδήποτε έννομη σχέση δύναται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για παροχή επιστημονικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Οι αποδοχές του αποσπώμενου προσωπικού καταβάλλονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.}

 

12. Στο Κεφάλαιο Η του νόμου 3468/2006 μετά το άρθρο 25 προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

 

{Άρθρο 25Α

 

Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής από Υδροηλεκτρικό Σταθμό εντός των κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 προστατευόμενων περιοχών, επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος υπέρ του κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 συνιστώμενου Φορέα Διαχείρισης της οικείας προστατευόμενης περιοχής. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της, προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται στον Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής στην οποία εγκαθίσταται ο σταθμός.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 3468/2006 προστίθεται, από την έναρξη της ισχύος του, εδάφιο ως εξής:

 

{Η τροποποίηση, παράταση, ανανέωση ή επέκταση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί με τις προϋφιστάμενες του παρόντος νόμου διατάξεις, συντελείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός και σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

14. Στο άρθρο 7 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. α) Έως ότου εγκριθούν τα Προγράμματα Ανάπτυξης υδατικών πόρων κατά το άρθρο 4 του νόμου 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987) ή τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού κατά το παρόν άρθρο, και προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' κατωτέρω, επιτρέπεται η κατάρτιση και έγκριση προγράμματος ανάπτυξης ή σχεδίου διαχείρισης για υπολεκάνη απορροής μέχρι τη συμβολή του κυρίου ρεύματος που τη διαρρέει με το επόμενο ίσης ή μεγαλύτερης τάξης ρεύμα. Για την εν λόγω έγκριση εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στη διοικητική περιφέρεια της οποίας υπάγεται η περιοχή της υπολεκάνης απορροής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και την εξασφάλιση της συμβατότητας του εν λόγω προγράμματος ή σχεδίου διαχείρισης της υπολεκάνης με τις διαχειριστικές μελέτες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που προβλέπονται στην [ΕΟΚ] Οδηγία 2000/60/ΕΚ και στον παρόντα νόμο.

 

β) Ανεξάρτητα από την έγκριση Προγράμματος Ανάπτυξης υδατικών πόρων ή Σχεδίου Διαχείρισης κατά την προηγούμενη παράγραφο, επιτρέπεται η χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ), ως έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3468/2006, εφόσον η εγκατεστημένη ισχύς τους δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην περίπτωση γ' του πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Για τα εν λόγω ΜΥΗΕ πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) Δεν περιλαμβάνουν αποθήκευση υδάτων σε ταμιευτήρες εποχιακής, ετήσιας ή υπερετήσιας ρύθμισης.

ii) Δεν μεταβάλουν το υδατικό ισοζύγιο με την κατανάλωση νερού από το οικείο σύστημα επιφανειακών υδάτων (ρεύμα, ποταμός, λίμνη) ούτε την κατάσταση των τελευταίων με τη λειτουργία τους.

iii) Δεν εκτρέπουν νερό από ένα σύστημα επιφανειακών υδάτων (ρεύμα, ποταμό, λίμνη) σε άλλο.

 

γ) Στην περίπτωση που τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο σχήμα πολλαπλής αξιοποίησης υδάτων (άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία, εμπλουτισμό υδροφορέων κ.λ.π.), τότε καταρτίζεται συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του όλου σχήματος και δεν συντρέχουν οι περιοριστικοί όροι της ανωτέρω παραγράφου β'.

 

δ) Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3468/2006, για τους οποίους κατά την υιοθέτηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων θα βρίσκεται σε ισχύ μία τουλάχιστον από τις άδειες χρήσης νερού, εγκατάστασης ή λειτουργίας, εντάσσονται αυτοδικαίως στο εν λόγω Σχέδιο.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.