Νόμος 2742/99

Ν2742/1999: Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2742/1999: Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/1999), 07-10-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Στόχοι και κατευθυντήριες αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Στόχοι και αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα χωροταξικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 3: Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 4: Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Κεφάλαιο Γ: Μέσα χωροταξικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 6: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 7: Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 8: Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 9: Συνέπειες της έγκρισης των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Δ: Μηχανισμοί εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού

 

Άρθρο 10: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 11: Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

Άρθρο 12: Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Άρθρο 13: Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χωροταξικού σχεδιασμού

Άρθρο 14: Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασμό

 

Κεφάλαιο Ε: Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

 

Άρθρο 15: Φορείς διαχείρισης

Άρθρο 16: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 1650/1986

Άρθρο 17: Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Επιτροπής Φύση 2000

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές, καταργούμενες και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 19:Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997

Άρθρο 20:Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 960/1979

Άρθρο 21: Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές - Καθορισμός ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου

Άρθρο 22: Φορολόγηση χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 23: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

Άρθρο 24: Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Άρθρο 25: Αποκατάσταση περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων στο Νομό Αττικής

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης και Βρεφονηπιακού σταθμού Βουλής

Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων ζωνών ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-10-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.