Νόμος 3734/09 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διαχειριστής και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο από τον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει διατυπωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3468/2006, παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η Προσφορά Σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανανεωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της κατόπιν υποβολής αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή, μόνο εφόσον συνοδεύεται από προέγκριση χωροθέτησης ή θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσίας επί Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ). Η ανανέωση των Προσφορών Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα για μία φορά και ισχύει για 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. α) Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία έχει διατυπωθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3468/2006 και πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/13310/18-06-2007 (ΦΕΚ 1153/Β/2007) και η διάρκεια ισχύος της δεν έχει καθοριστεί, παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της αρχικής διατύπωσής της.

 

β) Προσφορά Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία έχει διατυπωθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3468/2006 και πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και η διάρκεια ισχύος της είναι μικρότερη από τρία (3) έτη, ισχύει μέχρι τρία (3) έτη από την ημερομηνία της αρχικής διατύπωσής της.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατείνεται η ισχύς των Προσφορών Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον υφίσταται σχετική άδεια εγκατάστασης, και για διάστημα έως τη λήξη ισχύος της άδειας εγκατάστασης. Η παράταση ισχύος των Προσφορών Σύνδεσης γίνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα σε σχέση με αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης ή αιτήματα που υποβάλλονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, αιτήματα που υποβάλλονται για παράταση ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιμετωπίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ως αιτήματα για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

 

5. Αιτήματα για αύξηση της ισχύος παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σε ποσοστό μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) της ισχύος που αναγράφεται στην Προσφορά Σύνδεσης και για σταθμούς παραγωγής που δεν εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς και δεν βρίσκονται σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα για μία μόνο φορά σε σχέση με αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αντιμετωπίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ως αιτήματα για πρώτη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης.

 

6. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παύει να ισχύει αυτοδικαίως και η οικεία Προσφορά Σύνδεσης.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών, καθορίζονται οι όροι και διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και τη διατύπωση Προσφορών Σύνδεσης βάσει των τεχνικών παραμέτρων του Συστήματος ή του Δικτύου.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) προστίθεται περίπτωση η'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.