Νόμος 2773/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σκοπός - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και μεριμνά για την ανάπτυξη του Συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των διασυνδέσεών του με άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.

 

2. Στο πλαίσιο του παραπάνω σκοπού του, ο Διαχειριστής του Συστήματος:

 

α. Παρέχει πρόσβαση στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής σε όσους νομίμως έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.

 

β Επιτρέπει τη σύνδεση με το Σύστημα στο Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

γ. Προγραμματίζει τις εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, κατανέμει σε πραγματικό χρόνο το φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, προσδιορίζει τη χρήση των Διασυνδέσεων με άλλα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διευθετεί τις πληρωμές και χρεώσεις για τις προγραμματισμένες εγχύσεις και απορροφήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διευθετεί τις Αποκλίσεις Παραγωγής Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

δ. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζονται επαρκή περιθώρια εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας από τους παραγωγούς, τους προμηθευτές, τον κύριο του Συστήματος και το Διαχειριστή του Δικτύου.

 

ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

στ. Εξασφαλίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του Συστήματος και μεριμνά για να είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες επικουρικές υπηρεσίες.

 

ζ. Προγραμματίζει την ανάπτυξη του Συστήματος και μεριμνά για τη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου, οικονομικά αποδοτικού και ολοκληρωμένου Συστήματος, εφαρμόζοντας κατά την παροχή των υπηρεσιών του, διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.

 

Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Στη Μελέτη για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Η Μελέτη για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτιμά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος. Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Η Μελέτη για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγκρινόμενη Μελέτη για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη Μελέτη για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς ή χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτασης λόγω σύνδεσης με το Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.

 

η. Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σκοπό έχουν την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή και ειδικότερα στον καταμερισμό και στην εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των αντίστοιχων διασυνδέσεων, καθώς και τη διαχείριση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό των ως άνω διαχειριστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005) και με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος καταρτίζει και δημοσιεύει τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη τοπικές προβλέψεις, όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και μεταφοράς, που ενδέχεται να συνδεθεί με το Σύστημα, τις ανάγκες διασύνδεσης με άλλα Συστήματα ή Δίκτυα τις δυνατότητες μεταφοράς και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις αυτές καλύπτουν την επόμενη πενταετία. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζεται ο τρόπος δημοσίευσης των προβλέψεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης κατά τη λειτουργία του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο και στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 εδάφιο (ε), καθώς και συμβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλίζεται μακροχρόνια η διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος. Με τις συμβάσεις ισχύος παραγωγής ο παραγωγός υποχρεούται έναντι ανταλλάγματος να παρέχει σε μελλοντικό χρόνο διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ισχύος νέων μονάδων παραγωγής για ορισμένο μέγεθος ισχύος και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το συνολικό μέγεθος ισχύος μέχρι το οποίο επιτρέπεται κάθε φορά ο Διαχειριστής του Συστήματος να συνάπτει συμβάσεις ισχύος παραγωγής καθορίζεται κατόπιν ειδικής μελέτης σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, η οποία εκπονείται κάθε φορά από τον Διαχειριστή του Συστήματος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το ανώτατο μέγεθος των συμβάσεων ισχύος παραγωγής που συνάπτει ο Διαχειριστής του Συστήματος ορίζεται σε ισχύ εννιακοσίων (900) ΜW και αφορά ισχύ που εντάσσεται έως την 01-07-2007. Η ως άνω ισχύς των 900 MW δύναται να επαυξηθεί κατά τετρακόσια (400) ΜW κατ' ανώτατο όριο, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική μελέτη της παραγράφου αυτής για την επάρκεια του συστήματος μέχρι 01-07-2007. Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, το μέγιστο και ελάχιστο των προσφορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 2009 και 2010, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να συνάπτει συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι εντάσσονται στο Σύστημα έως την 1.12.2009. Στους σταθμούς αυτούς χορηγείται οικονομικό κίνητρο υπό τη μορφή Εγγυημένου Εσόδου, με το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο καθαρό έσοδο που ο σταθμός δύναται να λαμβάνει, συνολικά, από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), την Αγορά Εφεδρείας και το Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, αφαιρουμένου του μεταβλητού κόστους του σταθμού και ιδίως του κόστους καυσίμου. Αν ο σταθμός τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως την 01-07-2007, το ύψος του Εγγυημένου Εσόδου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Για σταθμό που τίθεται σε εμπορική λειτουργία μετά την 01-07-2007 και έως την 01-12-2009, το ποσό αυτό μειώνεται αναλογικά ανά ημέρα, κατά τρόπο που την 01-12-2009 το Εγγυημένο Έσοδο να ανέλθει σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Το ανωτέρω Εγγυημένο Έσοδο χορηγείται για τρία (3) έτη από τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού του Εγγυημένου Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες για μη διαθεσιμότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

6. Για την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης [Α] Δ5/ΗΛ/ Β/Φ1/17951/06-12-2000 (ΦΕΚ 1498/Β/2000) ισχύουν ως εξής:

 

α)α) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

α)β) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

α)γ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

α)δ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

α)ε) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ορίζεται σε 15 ημέρες,

 

β) Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) ορίζεται σε 35 ημέρες.

 

γ) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/8295/1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995) ισχύουν ως εξής:

 

γ)α) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 1.Ι.Δ ορίζεται σε 15 ημέρες.

γ)β) Η προθεσμία του άρθρου 1.ΙΙ.Β ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών, μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης ζητημάτων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

8. (πρώην 5). Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους χρήστες του Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 (πρώην 5) προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

9. (πρώην 6). Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 (πρώην 6) προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.