Νόμος 3734/09 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 22 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Η απόσβεση της αξίας των δικαιωμάτων της ΕΔΑ ή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, κατά περίπτωση, της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου που αποκτήθηκαν από τις ΕΠΑ ενεργείται τμηματικά και ισόποσα μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουν το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης αυτών. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΕΠΑ για την κατασκευή μη ιδιόκτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.}

 

2. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 23, η οποία έχει ως εξής:

 

{23. Οι εισφορές σε είδος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου από την ΕΔΑ προς την αντίστοιχη ΕΠΑ, στην οποία εισφέρονται για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου εκάστης, αποτιμώνται βάσει εκθέσεως αποτίμησης που συντάσσεται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του κανονιστικού νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.

 

Η έκθεση αποτίμησης πρέπει:

 

α) να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί την εισφορά σε είδος,

β) να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν,

γ) να πιστοποιεί, εάν οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν τουλάχιστον στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανόν να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.

 

Αν η έκθεση αποτίμησης συνταχθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, δύναται αυτή να επικαιροποιείται, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η οικονομική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή για τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω ΕΠΑ, καθώς και τυχόν έγγραφες παραδοχές αυτού, βάσει των οποίων προσδιόρισε την αξία της ως άνω προσφοράς του. Οι ανωτέρω εκθέσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7)β του κανονιστικού νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει, καταργείται.

 

4. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματά της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 και 10 του νόμου 2308/1995. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 15-06-1995.}

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005 τροποποιείται ως εξής:

 

{13. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου:

 

α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται έως δέκα (10) σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών της. Οι ανωτέρω προσλήψεις διέπονται από τους όρους και τις διατυπώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3429/2005.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το αργότερο μέχρι την ίδρυση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, οι Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2364/1995 συγχωνεύονται σε μια ενιαία Εταιρεία Διανομής Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995.}

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής:

 

{Μετά τη συγχώνευση των ως άνω Εταιρειών Διανομής Αερίου σε μια ενιαία Εταιρεία Διανομής Αερίου, όπου στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2364/1995, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Εταιρείες Διανομής Αερίου, νοείται στο εξής η ενιαία Εταιρεία Διανομής Αερίου που έχει προκύψει κατά τα ανωτέρω και η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και των νέων ΕΠΑ που θα συσταθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.