Νόμος 3734/09 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις σχετικές με το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α'/2006) προστίθεται στοιχείο ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. Η παροχή, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτελικής και εκτελεστικής τεχνοκρατικής υποστήριξης προς τη Διοίκηση του Υπουργείου για την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης του ενεργειακού πλούτου της χώρας.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3438/2006 καταργείται.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3438/2006, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η απόσπαση γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης ή με απόφαση μόνο του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν ο αποσπώμενος υπηρετεί σε φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό αυτόν, μετά από γνώμη του οργάνου διοίκησής του. Οι αποδοχές των αποσπώμενων, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, με εξαίρεση αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων, βαρύνουν το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν, διατηρουμένων όλων των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.}

 

4. Στο άρθρο 4 του νόμου 3438/2006, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων και των ειδικών συνεργατών της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η χορήγηση στο τακτικό προσωπικό, πέραν των νόμιμων αποδοχών του, και ειδικής πρόσθετης αμοιβής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.