Νόμος 3426/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και τις διαβιβάζει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.}

 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

 

{Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Στη Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Η Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Κατά την εκπόνηση του σχεδίου Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτιμά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος. Επίσης, κατά την εκπόνηση της Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη τουλάχιστον πενταετία. Η Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς. όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγκρινόμενη Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς ή χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτασης λόγω σύνδεσης με το Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.}

 

3. Στο άρθρο 15 του νόμου 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

 

{5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη διαλειτουργικότητα του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους χρήστες του Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό.

 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.