Νόμος 3426/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31-12.-2010.}

 

2. Στο άρθρο 17 του νόμου 2773/ προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:

 

{3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω της συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του Συστήματος.

 

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ερευνητικούς φορείς καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.