Νόμος 3426/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

 

{3. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του.

 

4. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει, τους όρους που καθορίζονται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των απομονώσεων.

 

Για τη συντήρηση του Συστήματος συνάπτεται, κάθε έτος, σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος, με την οποία καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Συστήματος για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από τον Διαχειριστή.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου 2773/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος. Δεν απαιτείται η έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Η πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.