Νόμος 2773/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Η Κυριότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικώς στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει υποχρέωση να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική του επέκταση. Η άδεια χορηγείται από τον υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.

 

Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη, κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

3. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανάπτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαιώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

4. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει, τους όρους που καθορίζονται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τις οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των απομονώσεων. Για τη συντήρηση του Συστήματος συνάπτεται, κάθε έτος, σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος, με την οποία καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Συστήματος για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από τον Διαχειριστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.