Νόμος 2773/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς ρυθμίζονται ιδίως:

 

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος.

 

β. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος.

 

γ. Η προθεσμία μέσα στην οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς υποχρεούται να απαντά στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι συνέπειες της παράλειψης της απάντησης μέσα στην προθεσμία αυτήν.

 

δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη:

 

α)α) Ο προγραμματισμός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, για δεδομένη χρονική περίοδο, τον οποίο καταρτίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος όπως προκύπτει από την οικονομική ιεράρχηση των προσφορών για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να αντανακλούν τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών.

 

β)β) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής και των Διασυνδέσεων και

 

γ)γ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς.

 

ε. Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής. ο Διαχειριστής του Συστήματος δίνει προτεραιότητα:

 

α)α) Στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 35.

 

β)β) Σε εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν εγχώριες πηγές πρωτογενούς ενέργειας και μέχρι ποσοστού 15% της συνολικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας που είναι αναγκαία για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια κατά τη διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

 

στ. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.

 

ζ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15, οι όροι των αντίστοιχων συμβάσεων και ο τρόπος ανάκτησης του σχετικού κόστους από όσους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το Σύστημα. Στους παραπάνω διαγωνισμούς της πρώτης εφαρμογής των 900 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο σύστημα μέχρι την 01-07-2007, δεν συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Στους διαγωνισμούς της επαύξησης των 400 ΜW μπορεί να συμμετέχει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για να διεκδικήσει συμβάσεις μέχρι το 50% της επαύξησης. Στους περαιτέρω διαγωνισμούς, πέραν των 1.300 MW, που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος για μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα μετά την 01-07-2007, συμμετέχει ισότιμα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χορηγείται από το νόμο αυτόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας παραγωγής κάθε νέας Μονάδας που υπάγεται στην πρόβλεψη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.

 

Δύο μήνες προ της ημερομηνίας ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών και προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων αυτών (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών).

 

η. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12.

 

θ. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

 

ι. (πρώην η) Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005), με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) και με την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

5. (πρώην 3). Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.