Νόμος 3426/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως}

 

2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 αντικαθίστανται, ως εξής

 

{α. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος.

 

β. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος.}

 

3. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισμό των κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη:}

 

4. Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{στ. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' και η υφιστάμενη η αναριθμείται σε ι, ως εξής:

 

{η. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12.

 

θ. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.}

 

6. Στο άρθρο 19 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

 

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.