Νόμος 3426/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προγραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.}

 

3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των χρηστών του Συστήματος.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέα περίπτωση στ, ως εξής:

 

{στ. Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.}

 

5. Στο άρθρο 20 του νόμου 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3, όπως ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.