Νόμος 4062/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 4, άρθρα 5, 6, 7, 9, 11, 12 και 20 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Μετά το άρθρο 2 του νόμου 3468/2006 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

 

{Άρθρο 2Α: Υπολογισμός μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 

(Άρθρο 3 παράγραφος 4 και άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται ως το άθροισμα:

 

α) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

β) της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη και

γ) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές

 

Για τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα αέρια (gas), η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνονται υπόψη μία μόνον φορά για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α', β' ή γ' του πρώτου εδαφίου.

 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση α', η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα από τις εν λόγω πηγές, εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης νερού που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άνω ταμιευτήρα.

 

Σε σταθμούς παραγωγής πολλαπλών καυσίμων (multi fuel plants) που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.

 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς και αιολικούς σταθμούς λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες κανονικοποίησης (normalization rules) του παραρτήματος 1.

 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση β' η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη υπολογίζεται ως η ποσότητα ενέργειας για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη (quantity of district heating and cooling) που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, συν η κατανάλωση άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες στη βιομηχανία, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία για θέρμανση, ψύξη και για βιομηχανικές διεργασίες (processing purposes).

 

Σε σταθμούς πολλαπλών καυσίμων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες και συμβατικές ενεργειακές πηγές, λαμβάνεται υπόψη μόνον το κλάσμα της θέρμανσης και ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού, η συμβολή κάθε πηγής ενέργειας υπολογίζεται με βάση το ενεργειακό της περιεχόμενο.

 

Η αεροθερμική, η γεωθερμική και η υδροθερμική ενέργεια που δεσμεύεται από (captured by) αντλίες θερμότητας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 περίπτωση β', υπό την προϋπόθεση ότι η τελική χρήσιμη ενέργεια (final energy output) υπερβαίνει κατά πολύ την πρωτογενή ενέργεια (primary energy input) που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς ταυ νόμου αυτού, υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα 2.

 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1)β, δεν λαμβάνεται υπόψη η θερμική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παθητικής ενέργειας με τα οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με παθητικό τρόπο, μέσω του σχεδιασμού του κτιρίου ή από τη θερμότητα που παράγεται από ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές.

 

4. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές υπολογίζεται διαιρώντας την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δια της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από όλες τις ενεργειακές πηγές, και εκφράζεται ως ποσοστό.

 

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, το άθροισμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσαρμόζεται σύμφωνα με τα άρθρα 32Α και 32Δ του παρόντος και τα άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

 

Κατά τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας για τους σκοπούς μέτρησης της συμμόρφωσης της προς τους στόχους και την ενδεικτική πορεία που ορίζονται στο νόμο αυτόν, η ποσότητα ενέργειας που καταναλίσκεται στην αεροπορία υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνει, ως ποσοστό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, το 6,18%.

 

5. Η μεθοδολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22-10-2008, για τις στατιστικές ενέργειας (EEL 304/2008).

 

6. Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το έτος 2020 αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση δ.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

 

α) για τον υπολογισμό του παρονομαστή, ήτοι της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνο η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης (diesel), τα βιοκαύσιμα που καταναλίσκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια.

 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, ήτοι της ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι μορφές ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλίσκονται σε όλες τις μορφές μεταφορών.

 

γ) για τον υπολογισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται από όλα τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων για τους σκοπούς των περιπτώσεων α' και β', χρησιμοποιείται είτε το μέσο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, όπως μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. Πέραν τούτου, για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οχήματα, η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού περιεχομένου της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

Ως ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για μεταφορές λαμβάνεται το προβλεπόμενο στο παράρτημα 3.}

 

2. Μετά το άρθρο 32 του νόμου 3468/2006 προστίθενται τα άρθρα 32Α, 32Β, 32Γ, 32Δ και 32Ε ως εξής:

 

{Άρθρο 32Α: Στατιστικές μεταβιβάσεις

 

(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Είναι δυνατή η συμφωνία με κράτη - μέλη με την οποία μπορεί να ρυθμίζεται η στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προς αυτά. Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα:

 

α) αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μεταβιβάζοντος κράτους -μέλους προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και

 

β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης του κράτους - μέλους που δέχεται τη μεταβίβαση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

 

Η στατιστική μεταβίβαση δεν επηρεάζει την επίτευξη του εθνικού στόχου του μεταβιβάζοντος κράτους - μέλους.

 

2. Οι ρυθμίσεις δυνάμει της παραγράφου 1 μπορούν να ισχύουν επί ένα ή περισσότερα έτη, αλλά πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ισχύουν. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή περιλαμβάνουν την ποσότητα και την τιμή της συγκεκριμένης ενέργειας.

 

3. Οι μεταβιβάσεις οριστικοποιούνται μόνο μετά την κοινοποίηση τους στην Επιτροπή από όλα τα ενεχόμενα κράτη - μέλη.

 

Άρθρο 32Β: Κοινά έργα μεταξύ κρατών - μελών

 

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Είναι δυνατή η συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη για κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου τα οποία αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.

 

2. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία παράγεται από οποιοδήποτε κοινό έργο εντός της Ελληνικής Επικράτειας που άρχισε να λειτουργεί μετά την 25-06-2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου κράτους - μέλους, για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ κοινοποιείται στην Επιτροπή.

 

3. Η κοινοποίηση της παραγράφου 2:

 

α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,

 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στους εθνικούς συνολικούς στόχους άλλου κράτους - μέλους,

 

γ) προσδιορίζει το κράτος - μέλος εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η κοινοποίηση,

 

δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα τα ημερολογιακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ή θερμική ή ψυκτική ενέργεια η οποία παράγεται από την εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους - μέλους,

 

4. Η περίοδος που αναφέρεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοινού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.

 

5. Οι κοινοποιήσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συμφωνία του κοινοποιούντος κράτους - μέλους και του κράτους - μέλους που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση γ'.

 

Άρθρο 32Γ: Κοινά έργα μεταξύ κρατών - μελών και τρίτων χωρών

 

(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Είναι δυνατή η συνεργασία με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και άλλα κράτη - μέλη. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.

 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η ηλεκτρική ενέργεια καταναλίσκεται στην Κοινότητα, απαίτηση που πρέπει να πληρούται όπου:

 

α)α) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει οριστεί σαφώς στο κατανεμόμενο δυναμικό διασύνδεσης από όλους τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς στη χώρα προέλευσης, στη χώρα προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε χώρα διέλευσης,

 

α)β) ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη προς την καταλογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει εγγραφεί σαφώς στον ισολογισμό του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς από την κοινοτική πλευρά διασύνδεσης και

 

α)γ) το οριζόμενο δυναμικό και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την εγκατάσταση που αναφέρεται στην περίπτωση β' αφορούν την ίδια χρονική περίοδο,

 

β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από νέα εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί μετά την 25-06-2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή, στο πλαίσιο κοινού έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και

 

γ) για την παραγόμενη και εξαγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει χορηγηθεί στήριξη δυνάμει καθεστώτος τρίτης χώρας πλην επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγείται στην εγκατάσταση.

 

3. Είναι δυνατόν να ζητείται από την Επιτροπή να λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς του άρθρου 2Α, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται και καταναλίσκεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο της κατασκευής σταθμού διασύνδεσης με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση αποπεράτωσης μεταξύ της χώρας και τρίτης χώρας υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α) η κατασκευή του σταθμού διασύνδεσης πρέπει να έχει αρχίσει το αργότερο στις 31-12-2016,

 

β) ο σταθμός πρέπει να μην έχει δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο στις 31-12-2020,

 

γ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο στις 31-12-2022,

 

δ) αφού ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σταθμός διασύνδεσης θα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2, ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό έργο που πληροί τα κριτήρια των περιπτώσεων β' και γ της παραγράφου 2 και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμά διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που θα εξάγεται στην Κοινότητα αφού ξεκινήσει η λειτουργία του σταθμού διασύνδεσης.

 

4. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από οποιαδήποτε εγκατάσταση στην επικράτεια τρίτης χώρας, η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο ενός ή περισσότερων κρατών - μελών για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς το άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/28/EK, κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Όταν εμπλέκονται και άλλα κράτη - μέλη (ένα ή περισσότερα), η κατανομή αυτού του ποσοστού ή της ποσότητας μεταξύ κρατών - μελών κοινοποιείται στην Επιτροπή. Αυτό το ποσοστό ή η ποσότητα δεν υπερβαίνει το ποσοστό ή την ποσότητα που όντως εξάγεται ή καταναλίσκεται στην Κοινότητα και που αντιστοιχεί στην ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποπερίπτωση α)α) και α)β) και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 περίπτωση α". Η κοινοποίηση πραγματοποιείται από κάθε κράτος - μέλος στο συνολικό εθνικό στόχο του οποίου καταλογίζεται το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.

 

5. Η κοινοποίηση της παραγράφου 4:

 

α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση η ταυτοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,

 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στον εθνικό συνολικό στόχο κράτους - μέλους, καθώς και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις,

 

γ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του κράτους - μέλους και

 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των περιπτώσεων β και γ από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός της χώρας αυτής.

 

6. Η περίοδος που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 5 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοινού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.

 

7. Οι κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς τη συμφωνία του κράτους - μέλους και της τρίτης χώρας που αναγνώρισε το κοινό έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5 περίπτωση δ'.

 

Άρθρο 32Δ: Κοινά καθεστώτα στήριξης

 

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, είναι δυνατή η συνένωση ή ο εν μέρει συντονισμός του εθνικού καθεστώτος στήριξης της χώρας με τα εθνικά καθεστώτα στήριξης άλλων κρατών - μελών. Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στη χώρα μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου συμμετέχοντος κράτους - μέλους και, με ανάλογο τρόπο, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους - μέλους μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο εάν το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος:

 

α) προβαίνει σε στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος - μέλος σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με το άρθρο 32Α ή

 

β) καθιερώνει κανόνα κατανομής για τον οποίο συμφωνούν τα συμμετέχοντα κράτη - μέλη και βάσει του οποίου ποσότητες ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές κατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών - μελών, Ο κανόνας αυτός κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος του πρώτου έτους κατά το οποίο ισχύει.

 

2. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους, σε περίπτωση που έχει γίνει κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωση β' εκδίδεται κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρεται η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά τη διάρκεια του έτους και η οποία υπόκειται στον κανόνα κατανομής.

 

3. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τους εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανακατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών - μελών σύμφωνα με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής.

 

Άρθρο 32Ε: Αύξηση δυναμικότητας

 

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 32Β παράγραφος 2 και του άρθρου 32Γ παράγραφος 2 περίπτωση β, οι μονάδες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας της εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση δυναμικότητας.}

 

3. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 20 παράγραφος 1, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 6 του ίδιου άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 2Α παράγραφος 1 του νόμου 3468/2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.