Νόμος 3468/06 - Άρθρο 32d

Άρθρο 32Δ: Κοινά καθεστώτα στήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, είναι δυνατή η συνένωση ή ο εν μέρει συντονισμός του εθνικού καθεστώτος στήριξης της χώρας με τα εθνικά καθεστώτα στήριξης άλλων κρατών - μελών. Στις περιπτώσεις αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στη χώρα μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου συμμετέχοντος κράτους - μέλους και, με ανάλογο τρόπο, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους - μέλους μπορεί να καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο εάν το ενδιαφερόμενο κράτος - μέλος:

 

α) προβαίνει σε στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος - μέλος σε άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με το άρθρο 32Α ή

 

β) καθιερώνει κανόνα κατανομής για τον οποίο συμφωνούν τα συμμετέχοντα κράτη - μέλη και βάσει του οποίου ποσότητες ενέργειες από ανανεώσιμες πηγές κατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών - μελών, Ο κανόνας αυτός κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών το πολύ από το τέλος του πρώτου έτους κατά το οποίο ισχύει.

 

2. Εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε έτους, σε περίπτωση που έχει γίνει κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωση β' εκδίδεται κοινοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρεται η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές κατά τη διάρκεια του έτους και η οποία υπόκειται στον κανόνα κατανομής.

 

3. Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τους εθνικούς συνολικούς στόχους, η ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανακατανέμεται μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών - μελών σύμφωνα με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.