Νόμος 3468/06 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εκθέσεις για την ανανεώσιμη ενέργεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά διετία, κατόπιν έγκρισης της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Η έκθεση πρέπει να αναφέρει ιδίως:

 

α) τα κατά τομέα (ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη, και μεταφορές) και τα συνολικά μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματισθεί σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της ανάπτυξης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λαμβανομένης υπόψιν της ενδεικτικής πορείας που καθορίζεται στο εθνικό σχέδιο δράσης.

 

β) την εισαγωγή και τη λειτουργία των καθεστώτων στήριξης και άλλων μέτρων προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την τυχόν εξέλιξη των χρησιμοποιούμενων μέτρων σε σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο εθνικά σχέδιο δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια της χώρας, όπως επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους τελικούς καταναλωτές.

 

γ) τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα καθεστώτα στήριξης που εφαρμόζονται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εφαρμογές ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζουν πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες συγκρίσιμες εφαρμογές, αλλά οι οποίες μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα, υπολείμματα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες.

 

δ) τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και της προστασίας του από απάτες.

 

ε) την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών για την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

στ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τη βελτίωση του πλαισίου ή των κανόνων ανάληψης και επιμερισμού του κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

 

ζ) την εξέλιξη της διαθεσιμότητας και της χρήσης πόρων βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς.

 

η) τις αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών και στις χρήσεις γης στη χώρα, οι οποίες συνδέονται με την αυξημένη χρήση βιομάζας και άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

θ) την ανάπτυξη και το μερίδιο των βιοκαυσίμων που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Παράρτημα 6, μεταξύ άλλων και αξιολόγηση των πόρων που εστιάζει στις σχετικές με την αειφορία πτυχές που συνδέονται με τον αντίκτυπο της αντικατάστασης προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών της ιεράρχησης των αποβλήτων που θεσπίζονται στο νόμο 4042/2012 και της αρχής της διαδοχικής χρήσης της βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, τη διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος και την ποιότητα του εδάφους και των οικοσυστημάτων.

 

ι) τον εκτιμώμενο αντίκτυπο της παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών στη βιοποικιλότητα, στους υδάτινους πόρους, στην ποιότητα των υδάτων και του εδάφους στη χώρα.

 

ι)α) την εκτιμώμενη καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

 

ι)β) την εκτιμώμενη πλεονασματική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με την ενδεικτική πορεία η οποία μπορεί να μεταβιβάζεται σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς και τις εκτιμώμενες δυνατότητες κοινών έργων, μέχρι το 2020.

 

ι)γ) την εκτιμώμενη ζήτηση για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία πρέπει να καλυφθεί με άλλα μέσα πλην της εγχώριας παραγωγής μέχρι το 2020 και

 

ι)δ) πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εκτιμήθηκε το βιοαποικοδομήσιμο ποσοστό στα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση και την επαλήθευση των εκτιμήσεων αυτών.

 

ι)ε) οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών σε μονάδες ενέργειας που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία ομάδας πρώτων υλών του Μέρους Α' του Παραρτήματος 5 που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

2. Στην πρώτη έκθεση, επισημαίνεται κατά πόσον η χώρα προτίθεται:

 

α) να δημιουργήσει ενιαίο διοικητικό φορέα αρμόδιο για την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης άδειας, πιστοποίησης και έκδοσης αδειών λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και για την παροχή βοήθειας στους αιτούντες.

 

β) να προβλέψει την αυτόματη έγκριση των αιτήσεων έκδοσης πολεοδομικής άδειας και άδειας δόμησης για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όταν ο αρμόδιος για την έκδοση τέτοιων αδειών οργανισμός δεν έχει αντιδράσει μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

 

γ) να καθορίσει γεωγραφικές τοποθεσίες κατάλληλες για την εκμετάλλευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο χωροταξικά σχεδιασμό και για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

 

3. Σε κάθε έκθεση υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων των προηγούμενων εκθέσεων.

 

4. Για τη σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου 1 μπορεί να παρέχεται τεχνική και επιστημονική υποστήριξη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων κατά το άρθρο 2Β παράγραφος 3.

 

5. Για την εκτίμηση της καθαρής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, για τους σκοπούς της έκθεσης του παρόντος άρθρου, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι τυπικές τιμές του Παραρτήματος 4 Μέρη Α' και Β'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

6. Το 2020 υποβάλλεται έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς την επίτευξη του υποστόχου που ορίζεται στην περίπτωση ε της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α, διευκρινίζοντας τους λόγους οποιασδήποτε ανεπάρκειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.