Νόμος 4042/12 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ), που ιδρύθηκε με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), μετονομάζεται σε Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και φέρει το διακριτικό τίτλο ΕΟΑΝ. Για τις σχέσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η επωνυμία στην αγγλική γλώσσα Hellenic Recycling Agency και ο διακριτικός τίτλος HRA. Όπου στις διατάξεις του νόμου 2939/2001 ή άλλου νομοθετήματος αναφέρεται η επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ή ΕΟΕΔΣΑΠ νοείται η επωνυμία Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ή ΕΟΑΝ, αντιστοίχως.

 

2. Η παράγραφος 27 του άρθρου 2 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΕΟΑΝ: Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' του παρόντος νόμου.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης αποτελείται από τον Πρόεδρο και δέκα τακτικά μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Πρόεδρος και πέντε τακτικά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα από κοινού, ομόφωνα ή με σχετική πλειοψηφία, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με τους αναπληρωτές τους.}

 

5. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως ποσού, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.}

 

6. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Μπορεί να αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, εντός του προϋπολογισμού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι αποφάσεις που αφορούν προμήθεια με οικονομικό αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Για συμβάσεις προμηθειών μέχρι ποσού 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά κατηγορία δαπάνης ετησίως, καθώς και για μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Οργανισμού μέχρι ποσού ετησίου μισθώματος 60.000 € χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, μπορεί να αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

8. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη συμβάσεων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης που αφορούν προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, σύμφωνα με το νόμο 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως ισχύει.

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων, μπορεί να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστημάτων, σε ήδη λειτουργούντα συστήματα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήματος. Προς τούτο ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης απαιτεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το σύστημα.}

 

10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Με τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει αυτοδίκαια η θητεία του μέχρι τώρα Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.