Προεδρικό διάταγμα 99/08

ΠΔ 99/2008: Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (EOEΔΣΑΠ) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 99/2008: Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (EOEΔΣΑΠ) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού, (ΦΕΚ 154/Α/2008), 31-07-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 5 και 25 του νόμου 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 179/Α/2001).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, οι οποίες κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την ειδική μελέτη, (Νοέμβριος 2005), της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του  Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) και ειδικότερα από την εφαρμογή των άρθρων 11 και 13. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός διενεργούμενων προμηθειών, συνιστώμενων επιτροπών και μελών αυτών, ύψος αποζημίωσης κ.λ.π.) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς.

 

5. Την υπ' αριθμόν 34/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο

 

Εγκρίνεται η συγκρότηση, διάρθρωση, και λειτουργία, καθώς και ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).

 

Μέρος Α: Συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης - Οργανωτική διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

 

Άρθρο 1: Όργανα Διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

Άρθρο 2: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 4: Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

Άρθρο 6: Οργανωτική Διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων

 

Μέρος Β: Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και διοικητικής μέριμνας

 

Άρθρο 7: Ανάληψη υποχρεώσεων, Αναγνώριση, Εκκαθάριση και Εντολή Πληρωμής Εξόδων

Άρθρο 8: Ειδικές οικονομικές διατάξεις

Άρθρο 9: Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών

Άρθρο 10: Διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 11: Κανόνες διαδικασίας - Εφαρμογή προεδρικού διατάγματος 118/2007

Άρθρο 12: Μητρώο Προμηθευτών

Άρθρο 13: Επιτροπές

Άρθρο 14: Προσφυγές

Άρθρο 15: Αποτέλεσμα διαγωνισμού

Άρθρο 16: Συμβάσεις

Άρθρο 17: Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης

Άρθρο 18: Παραλαβή

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις προμηθευτή

Άρθρο 20: Έκπτωση προμηθευτή

Άρθρο 21: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό

Άρθρο 22: Αναστολή της σύμβασης

Άρθρο 23: Λύση της σύμβασης

Άρθρο 24: Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 25: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο Δεύτερο: Έναρξη Ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-07-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.