Προεδρικό διάταγμα 99/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο χαράζει την πολιτική του Οργανισμού και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο, ιδίως:

 

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων:

 

τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
τα εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
επί μέρους πρόγραμμα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο νόμο 2939/2001
παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο νόμο 2939/2001 ποσοτικούς στόχους για τις συσκευασίες
την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών
τη σήμανση των συσκευασιών
τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία
την επιβολή των κυρώσεων
τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου,
προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς.
την τροποποίηση του Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

β) Χορηγεί:

 

εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
τα Πιστοποιητικά Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

 

γ) Απευθύνει προς τους διαχειριστές και κάθε υπόχρεο για την εναλλακτική διαχείριση είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο 2939/2001 (άρθρο 2, στοιχείο 20), ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων άλλων προϊόντων.

 

δ) Εντέλλεται, παράλληλα με τον Γενικό Διευθυντή την διενέργεια των προβλεπόμενων από το νόμο 2939/2001 ελέγχων.

 

ε) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001.

 

στ) Υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001.

 

ζ) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.

 

η) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

θ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, όπως και για κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως ποσού, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ι) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

ι)α) Είναι αρμόδιο να επιλέγει τους Διευθυντές και προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων και να προτείνει τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 2.

 

ι)β) Επέχει θέση υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού.

 

ι)γ) Ασκεί όποιες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ι)δ) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Γενικό Διευθυντή ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού εισηγείται, επίσης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την παύση ή την ανάκληση του διορισμού του Γενικού Διευθυντή, για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στα καθήκοντά του. Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

 

3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και τρία μέλη του με γραπτή πρόσκλησή τους που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα.

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων δικαστικώς και εξωδίκως.

 

Μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση στον Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

 

Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή το νομικό σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

 

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

5. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, και μπορεί να ανανεώνεται.

 

6. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.