Προεδρικό διάταγμα 99/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις που αφορούν προμήθεια με οικονομικό αντικείμενο άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Για συμβάσεις προμηθειών μέχρι ποσού 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά κατηγορία δαπάνης ετησίως, καθώς και για μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Οργανισμού μέχρι ποσού ετησίου μισθώματος 60.000 € χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, μπορεί να αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

2. Για την έγκριση διενέργειας προμήθειας είναι δυνατό να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο, από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, τον χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.