Νόμος 3854/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητα τους σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων των άλλων προϊόντων.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, και κάθε σχετικό θέμα για την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων και για την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης στα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι όροι συμμετοχής σε αυτά, οι τεχνικές προδιαγραφές και προγράμματα, οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούν, καθώς και οι προϋποθέσεις έγκρισης τους από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.

 

Νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων, μπορεί να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστημάτων, σε ήδη λειτουργούντα συστήματα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαετούς έγκρισης συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης μπορεί να τροποποιήσει τους όρους έγκρισης του συστήματος. Προς τούτο ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης απαιτεί υποβολή τροποποιημένου φακέλου από το σύστημα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 46 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 2939/2001 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{7. Η χρηματική εισφορά που καταβάλλουν σε σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οι συμμετέχοντες διαχειριστές άλλων προϊόντων, προορίζεται αποκλειστικά, όπως και τα άλλα έσοδα του συστήματος, για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και του ποσοστού επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων σύμφωνα με το εδάφιο ι)α' της παραγράφου 8 του άρθρου 24.

 

8. Αν ανακληθεί η έγκριση ενός συστήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ή αν λυθεί το νομικό πρόσωπο ενός συστήματος, το ποσό που απομένει, μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ο οποίος υποχρεούται να το αποδώσει σε υφιστάμενα ή νέα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης του ιδίου προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος κατανομής του ποσού αυτού μεταξύ των υφιστάμενων και νέων συστημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

9. Ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων τηρεί μητρώο παραγωγών, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση των παραγωγών στο μητρώο, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.