Νόμος 3854/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{- την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 και 16,}

 

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. Ειδικότερα για την ανάθεση μελετών ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως εκάστοτε ισχύουν.}

 

3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{- στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,

- στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, πλην αυτού που υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων με απόσπαση, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.}

 

6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι θέσεις του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς του προσωπικού, κατά την αρχική στελέχωση του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία αποσπάται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

 

Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου που μεταφέρονται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η υπαλληλική σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή μεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα προέλευσης του, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. Ο Κανονισμός προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικού κατά τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.}

 

7. Μετά την περίπτωση ι' της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 προστίθενται οι ακόλουθες διατάξεις:

 

{ι)α. Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι προς τα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων πόσο ίσο με:

 

α)α) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες,

β)β) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιορίζεται σε μία περιφέρεια.

 

Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων από την 01-01-2011.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11.2 του άρθρου 24 του νόμου 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη στελέχωση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων συνιστώνται μία θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και τέσσερις θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία συναφή προς τα θέματα που ρυθμίζει ο παρών νόμος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.