Νόμος 3316/05

Ν3316/2005: Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3316/2005: Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 42/Α/2005), 22-02-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Έννοιες - ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής - κατηγορίες μελετών

Άρθρο 2Α: Δωρεά Μελετών

Άρθρο 3: Προγραμματική σύμβαση

 

Κεφάλαιο Β: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών

 

Άρθρο 4: Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 5: Διαδικασίες ανάθεσης μελετών

Άρθρο 6: Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη

Άρθρο 7: Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών

Άρθρο 8: Συμφωνίες - πλαίσιο

Άρθρο 9: Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 10: Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις

Άρθρο 11: Τεχνικές προδιαγραφές

 

Κεφάλαιο Γ: Κοινές διατάξεις των διαδικασιών ανάθεσης

 

Άρθρο 12: Δημοσιεύσεις των προκηρύξεων

Άρθρο 13: Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προσφοράς

Άρθρο 14: Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες

Άρθρο 15: Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων

Άρθρο 16: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντα

Άρθρο 17: Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Άρθρο 18: Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης

Άρθρο 19: Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων

Άρθρο 20: Κοινοπραξίες - Συμπράξεις

Άρθρο 21: Επιτροπή Διαγωνισμού

Άρθρο 22: Ενημέρωση των υποψηφίων

 

Κεφάλαιο Δ: Εκπόνηση μελετών - εκτέλεση συμβάσεων συναφών υπηρεσιών

 

Άρθρο 23: Σύναψη της σύμβασης

Άρθρο 24: Εγγυήσεις

Άρθρο 25: Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 26: Υποκατάσταση του ανάδοχου

Άρθρο 27: Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα

Άρθρο 28: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 29: Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες

Άρθρο 30: Καταβολή της αμοιβής του ανάδοχου

Άρθρο 31: Υποχρεώσεις του ανάδοχου

Άρθρο 32: Αποζημίωση του ανάδοχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης

Άρθρο 33: Έκπτωση του ανάδοχου

Άρθρο 34: Διάλυση της σύμβασης

Άρθρο 35: Ματαίωση της διάλυσης

Άρθρο 36: Αποζημίωση ανάδοχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης

Άρθρο 37: Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 38: Εμπειρογνώμονες

 

Κεφάλαιο Ε: Οργάνωση μητρώων

 

Άρθρο 39: Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία

Άρθρο 40: Πειθαρχικός έλεγχος των μελετητών και των εταιρειών μελετών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επίλυση διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 41: Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 42: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων

Άρθρο 44: Λήξη εκκαθάρισης του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997

 

Κεφάλαιο Ζ: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 45: Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 45Α

Άρθρο 46: Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-02-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.