Νόμος 3316/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Κοινοπραξίες - Συμπράξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν συμπράξεις χωρίς ιδιαίτερη νομική μορφή και κοινοπραξίες. Η σύμπραξη είναι εκούσια, μπορεί να αφορά στην ίδια ή και σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών και εκδηλώνεται με την από κοινού υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με τον εργοδότη. Αν η σύμπραξη εκδηλώνεται για την ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3). Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα μέλη της σύμπραξης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της σύμπραξης και του αναπληρωτή του. Ο εκπρόσωπος της σύμπραξης είναι υποχρεωτικά και συντονιστής των μελών της, έχει δε έναντι της αναθέτουσας Αρχής την υποχρέωση να εκπροσωπεί και να συντονίζει, κατά τη διαδικασία της ανάθεσης αλλά και της εκτέλεσης, την από κοινού δράση των μελών της σύμπραξης, όπου αυτή απαιτείται κατά την κρίση της αναθέτουσας Αρχής.

 

2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, υπογράφονται είτε από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συμπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, πίνακας κατανομής της αμοιβής στα μέλη της σύμπραξης. Ο πίνακας μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στις κοινοπραξίες η κατανομή της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση σύστασης της κοινοπραξίας.

 

3. Ο έλεγχος των λόγων αποκλεισμού κατά το άρθρο 16 αφορά όλα τα μέλη της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας. Ο έλεγχος της τεχνικής καταλληλότητας και η διαπίστωση εκπλήρωσης των επιπέδων που τίθενται στην προκήρυξη αφορά τουλάχιστον ένα εκ των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων στην ίδια κατηγορία μελέτης. Τα μέλη των κοινοπραξιών και συμπράξεων ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του εργοδότη για κάθε ζημιά του εργοδότη από την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και οι εγγυήσεις κάθε μορφής εκδίδονται υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή της κοινοπραξίας και αφορούν στο σύνολο της σύμβασης.

 

4. Κάθε μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών ή εταιρεία / γραφείο μελετών ή παροχών υπηρεσιών μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη ή κοινοπραξία κατά τη διαδικασία ανάθεσης. Αν σε κάποιες κατηγορίες μελετών υφίσταται αποδεδειγμένα μικρός αριθμός εγγεγραμμένων μελετητών ή εταιρειών μελετών της καλούμενης τάξης, επιτρέπεται, ύστερα από γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, να συμμετέχουν μελετητές ή εταιρείες μελετών της αμέσως κατώτερης ή και ανώτερης τάξης κατά τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

 

5. Οι ενστάσεις και προσφυγές που ασκούνται κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου είτε από τα μέλη της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.