Νόμος 3316/05 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπιση του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απόφασης και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

 

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προσλήφθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) μπορεί να διατίθεται για τη στελέχωση των υπηρεσιών εν γένει του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

3. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού της Υπηρεσίας και των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ και ΤΑΣ) Αττικής, που είχαν παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού σε οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου, που συστήθηκαν με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για στελέχωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, προς αντιμετώπιση θεμάτων αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας και αποκατάστασης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, εφόσον το προσωπικό αυτό προσλήφθηκε για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, με τη διαδικασία αυτή.

 

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετούσε με την ίδια σχέση εργασίας στις 30-06-2004 και δεν προσλήφθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ανωτέρω διαδικασία παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι τις 28-07-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των υπηρεσιών αποκατάστασης σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ και ΓΑΣ), που κατατάχθηκε σε θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 17 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000), παρατείνονται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν, έναντι ανταλλάγματος, να διατίθενται προς τρίτους τα κυκλοφοριακά στοιχεία, δηλαδή οι μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων και μέσων ταχυτήτων, η κυκλοφοριακή κατάσταση και το ποσοστό κατάληψης των αρτηριών, που προέρχονται από το σύστημα ανίχνευσης της κυκλοφορίας που εγκατέστησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Με την απόφαση καθορίζονται όλες εν γένει οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπως ιδίως η τιμή και ο τρόπος διάθεσης, καταβολής και διαχείρισης των ποσών που προκύπτουν ως αντάλλαγμα από τη διάθεση των στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

6. Η παράγραφος 27 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{27. Οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26, λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά την τακτική και την, με πρωτοβουλία της επιχείρησης, έκτακτη αναθεώρηση των επιχειρήσεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και δεν θεωρούνται δυσμενές στοιχείο κατά την έννοια της παραγράφου 10, για τη διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής των εργοληπτικών επιχειρήσεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

7. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου, μπορεί να επιβάλλεται στους ενδιαφερομένους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εισφορά για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογη με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα του ενδιαφερομένου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

8. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στην περίπτωση αυτή παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3263/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου κατασκευών, μπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

10. Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 (ΦΕΚ 325/Α/1953) κανονισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές της παραγράφου 9 του άρθρου 1. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίστηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

11. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 2)β του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή και του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

12. Ο χρόνος αναστολής για χορήγηση οικοδομικών αδειών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) δύναται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παραταθεί όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση και η θεσμοθέτηση των μελετών που αναφέρονται στη διάταξη αυτή.

 

Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3) ετών.

 

Για τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη η νέα αναστολή ανατρέχει στο χρόνο που έληξε η προηγούμενη. Εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την πρώτη αναστολή αίτησης προς έκδοση οικοδομικών αδειών συνοδευόμενες με πλήρη στοιχεία, εφαρμόζονται για την έκδοση των αδειών οι προγενέστερες διατάξεις. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιοχές απόλυτης προστασίας που καθορίζονται με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.