Νόμος 4042/12 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Θέματα σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις προ της 31-01-1983 και προστίθενται οι λέξεις:

 

{και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε τέτοια έγγραφα και με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού, η οποία υποστηρίζει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.}

 

2. α. Μετά την παράγραφο 7)β του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7)γ ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο νομό, στον οποίο βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης 7)β του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

 

{Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 7)α του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 προστίθενται οι λέξεις:

 

{σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασής της. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Δήμου.}

 

3. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 απαλείφονται οι λέξεις:

 

{ενώ συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησής τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί}

 

4. Η ισχύς της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), αρχίζει μετά τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Συμβουλίου.

 

5. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αυθαίρετες κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως δημόσια ή δημοτικά σχολεία ή δημόσια ή δημοτικά γυμναστήρια σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μόνο με την υποβολή των υπό α' και β' δικαιολογητικών της παραγράφου 2.}

 

6. Στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), προστίθεται παράγραφος 26, ως εξής:

 

{26. Αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτίσμα το οποίο έχει κατασκευασθεί με νόμιμη άδεια πριν από τις 28-07-2011, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4014/2011, και το οποίο, ως προς το ανώτατο ύψος του, απέχει λιγότερο από 20 m από την κορυφογραμμή αλλά δεν την υπερβαίνει, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού υποβάλλεται αίτηση στην επιτροπή της παραγράφου 9. Η επιτροπή αυτή εξετάζει εάν το κτίσμα, όπως έχει διαμορφωθεί με την αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, εντάσσεται, ως σύνολο, στο τοπίο και το δομημένο περιβάλλον, ιδίως δε εάν θίγει το φυσικό ανάγλυφο και την κορυφογραμμή και με αιτιολογημένη κρίση είτε απορρίπτει την αίτηση είτε την δέχεται, επιβάλλοντας, εφόσον απαιτείται, την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν αντίκεινται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται μετά την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης της επιτροπής. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου αρχίζει από την κοινοποίηση στον ιδιοκτήτη της θετικής κρίσης ή, εφόσον επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών προσαρμογής, από την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες.

 

β) Δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου κτισμάτων και κατασκευών που απέχουν λιγότερο από 20 m από την κορυφογραμμή όταν η υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ή της κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης ή κατ' όγκον εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 5%.

 

γ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, εάν το κτίσμα υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Απαγορεύεται επίσης η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παραγράφου 9.}

 

7. Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στην κατηγορία 13 του πίνακα του Παραρτήματος του νόμου 4014/2011 και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, το ποσό των 500 ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο.

 

8. α. Στην παράγραφο του άρθρου 4Α του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), που προστέθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), μετά τη φράση Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4 προστίθενται οι λέξεις πριν ή και.

 

β. Στην περίπτωση β' του άρθρου 4Α του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) μετά τη λέξη σχεδιασμού, προστίθεται η φράση:

 

{και στην περίπτωση που ήδη εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρησης ή τροποποίησης}

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης β' του άρθρου 4Α του νόμου 2508/1997 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Αν πρόκειται για εντοπισμένη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δεν ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, του άρθρου 7 της με αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1225/Β/2006), αλλά η διαδικασία του άρθρου 5 της παραπάνω υπουργικής απόφασης.}

 

δ. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' του άρθρου 4Α του νόμου 2508/1997 προστίθενται οι λέξεις με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β'.

 

9. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 για όλες τις υποβαλλόμενες μέχρι 31-12-2011 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν στις περιοχές της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011, παρατείνεται μέχρι 28-02-2012.

 

10. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 οι λέξεις τριάντα έξι (36) αντικαθίστανται από τις λέξεις σαράντα οκτώ (48).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.