Νόμος 4042/12 - Άρθρο b2

Παράρτημα ΙΙ Ενότητας Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

R1 Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (1)

 

R2 Ανάκτηση / αποκατάσταση διαλυτών

 

R3 Ανακύκλωση / ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού μετασχηματισμού) (2)

 

R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων

 

R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (3)

 

R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

 

R7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων

 

R8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

 

R9 Επαναδιύλιση πετρελαίου ή άλλου είδους επαναχρησιμοποίηση

 

R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

 

R11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R1 ως R10

 

R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R11 (4)

 

R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των αποβλήτων) (5)

 

(1) Περιλαμβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών αποβλήτων μόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

 

0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 01-01-2009,
το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31-12-2008, και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Ενεργειακή Απόδοση =(EP-(EF+EI))/ (0,97 x (EW+EF)), όπου

 

EP είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό μορφή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρισμού με 2,6 και τη θερμότητα που παράγεται για εμπορική χρήση με 1,1 (GJ / έτος).

Ef είναι η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστημα από καύσιμα που συμβάλλουν στην παραγωγή ατμού (GJ/έτος).

EW είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασμένα απόβλητα και υπολογίζεται με χρήση της καθαρής θερμογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

EI είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την EW και την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθμένα και ακτινοβολίας.

 

Ο τύπος αυτός εφαρμόζεται σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.

 

Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

 

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 01-09-2015.

 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3350

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2150

CCF = - (0,25/1200) x HDD + 1,698 όταν 2150 < HDD < 3350

 

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31-08-2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31-12-2029:

 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3350

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2150

CCF = - (0,12/1200) x HDD + 1,335 όταν 2150 < HDD < 3350

 

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.)

 

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C - TM) x d εάν η TM είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η TM είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (TMIN + TMAX/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποσημείωση 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν 181627/1185/2016 απόφασης (ΦΕΚ 2494/Β/2016).

 

(2) Περιλαμβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιμοποιούν τα συστατικά ως χημικές ουσίες.

 

(3) Περιλαμβάνει τον καθαρισμό του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους και την ανακύκλωση ανόργανων οικοδομικών υλικών.

 

(4) Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, μπορεί να περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της προεπεξεργασίας, όπως, μεταξύ άλλων, την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθησή τους για οποιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.

 

(5) Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 3, σημείο 10.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.