Απόφαση 181627/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 οδηγίας 2014/101/ΕΕ)

 

Στο Παράρτημα II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παράγραφος 1) του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), (παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ), στην υποσημείωση (*):

 

1. Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

 

{Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφαίνεται κατωτέρω:

 

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 01-09-2015.

 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3350

CCF = 1,25 εάν HDD ≤ 2150

CCF = - (0,25/1200) x HDD + 1,698 όταν 2150 < HDD < 3350

 

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά τις 31-08-2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά τις 31-12-2029:

 

CCF = 1 εάν HDD ≥ 3350

CCF = 1,12 εάν HDD ≤ 2150

CCF = - (0,12/1200) x HDD + 1,335 όταν 2150 < HDD < 3350

 

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται στα τρία δεκαδικά ψηφία.)

 

Ως τιμή των βαθμοημερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς (18 °C - TM) x d εάν η TM είναι μικρότερη ή ίση των 15 °C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η Tm είναι μεγαλύτερη των 15 °C, εφόσον η TM είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία (TMIN + TMAX/2) για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση (d = 1) και να αθροίζονται σε ένα έτος.}

 

2. Ο τύπος που αναφέρεται στην Ενεργειακή Απόδοση ως:

 

EP-(EF-EI)/0,97 x (EW-EF),

 

διορθώνεται σε:

 

(EP-(EF+EI))/ (0,97 x (EW+EF)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.