Απόφαση 181627/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το Παράρτημα II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10-07-2015, που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 184/13/2015), με την προσθήκη διορθωτικού συντελεστή κλίματος έτσι ώστε ορισμένες εγκαταστάσεις διάθεσης και αποτέφρωσης αποβλήτων να πληρούν το κατώτατο όριο του τύπου R1 (χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας) και ως εκ τούτου να γίνονται αυτομάτως εγκαταστάσεις αποτέφρωσης προς ανάκτηση ενέργειας εκπληρώνοντας πιο αποτελεσματικά τους στόχους και τις κατευθύνσεις των άρθρων 26 και 29 του νόμου 4042/2012.

 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο Παράρτημα II (Εργασίες Ανάκτησης) της Ενότητας Β' του άρθρου 60 (παράγραφος 1) του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), στην υποσημείωση (*) της εργασίας R1, προστίθεται κείμενο, σύμφωνα με το Παράρτημα του άρθρου 2, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.